Konkurs” walentynkowy”

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Regulamin szkolnego konkursu plastyczno-językowego „VALENTINE’S CARD” dla klas 1-4

Oraz Konkursu Informatyczno-językowego „Valentine’s Card” dla uczniów klas 5-8

 Organizatorkami konkursu są Magdalena Strzelińska, Anna Szott, Beata Abramowska– nauczycielki języka angielskiego oraz informatyki.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Bolewicach i jest zatytułowany „VALENTINE’S CARD”

Cele konkursu:

  • rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
  • doskonalenie znajomości języka angielskiego
  • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
  • rozwijanie zdolności plastycznych uczniów
  • zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu
  • propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych
  • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności
  • Wyłonienie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych i językowych oraz docenienie ich wiedzy i umiejętności.

 

Warunki Konkursu dla uczniów klas 1-4

Założeniem konkursu jest aby dzieci wykonały dowolną techniką kartkę walentynkową z wyrażeniem Valentine’s Card lub fragmentem tekstu mówiącego o miłości w języku angielskim.

Aspekty techniczne:

Format pracy nie większy niż A4.

Praca powinna być wykonana samodzielnie techniką dowolną.

Umieszczenie wyrażenia: „Valentine’s Card”

 

 

Warunki Konkursu dla uczniów klas 5-8

Założeniem konkursu jest aby uczniowie wykonali animowaną/interaktywną kartkę walentynkową w programie „Scratch”.

Kartka powinna zawierać animację, dźwięk, tekst w języku angielskim (minimum 10 słów) oraz podpis ucznia wraz z pełną nazwą szkoły. Prezentacja Kartki jest ograniczona do 7 sekund a próby plagiatu eliminują ucznia z Konkursu.

 

Prace należy składać u nauczycielek języka angielskiego: p. Magdaleny Strzelińskiej – klasy 1-4

lub p. Anny Szott. – klasy 5-8 na adres: anna_szott@zsbolewice.pl

 

Termin składania prac: do 15 lutego 2022r.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

Ocenianie prac w klasach 1-4

Ocenie podlegać będzie poprawność językowa, pomysłowość, oryginalność, kompozycja,             samodzielność, staranność wykonania pracy, a także ogólne wrażenie artystyczne.

 

Ocenianie prac w klasach 5-8

Ocenie podlegać będzie poprawność językowa, pomysłowość, oryginalność, kompozycja, zakres i atrakcyjność zasobów programu oraz umiejętność programowania.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1.03.2022 r.

Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

Każdy uczestnik Konkursu, którego Kartka Walentynkowa spełnia wymagania, otrzyma ocenę celującą z aktywności na lekcjach: Informatyka oraz Język Angielski.

Pierwsze miejsce zostanie nagrodzone oceną celującą o wysokiej wadze oraz umieszczeniem Kartki na stronie szkoły.

 

 

Kategorie: Konkursy