REGULAMIN XI BIEGU ULICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA O PUCHAR WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO X FIEDLEROWSKA

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

REGULAMIN XI BIEGU ULICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA
O PUCHAR WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO
X FIEDLEROWSKA
1-szego z 6-ciu BIEGÓW W RAMACH IX GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
I. CEL IMPREZY
1. Uczczenie pamięci Arkadego Fiedlera – patrona Szkoły Podstawowej w Bolewicach.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji
ruchowej.
3. Promocja Gminy Miedzichowo.
II. ORGANIZATORZY
1. Gmina Miedzichowo
2. Nadleśnictwo Bolewice
3. Bezpośredni organizator – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
4. Sędzia Główny Zawodów – mgr Wiesław Żołędziowski (tel./fax. 061 44 117 93,
507-64-58-39 mail: zsbolewice@wp.pl)
III. PATRONAT
1. Andrzej Wilkoński , Starosta Nowotomyski
2. Stanisław Piechota, Wójt Gminy Miedzichowo
IV. TERMIN – MIEJSCE – TRASA
1. bieg odbędzie się dnia 13.05.2023 r. (sobota), o godz. 13.00 po ulicach miejscowości
Bolewice na dwóch pięciokilometrowych pętlach, o godz.9.15 odbędą się biegi uliczne dla
dzieci szkół podstawowych.
2. start i meta: boisko szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach, ul.
Sportowa 24a
3. dystans – 10 km (nawierzchnia asfaltowo-gruntowa), trasa jest dokładnie zmierzona, ale nie
posiada atestu
4. trasa biegu oznakowana co 1 km, zabezpieczona, zamknięta dla ruchu kołowego
5. punkt odżywiania na ok. 5 km trasy (woda mineralna)
V. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia biegu tj. do dnia 13.05.2023
roku
ukończy 16 lat. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna.
2. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby do 18
roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność podpisuje
prawny opiekun
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy), celem kontroli daty urodzenia.
4. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać niniejszego regulaminu.
5. Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu biegu w Biurze Zawodów, tj. sali sportowej
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach (ul. Szkolna 24a) w godz. 10.00 – 12.30.
6. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są do dnia 12.05.2023r., godz. 19:00
Zapisy na stronie firmy zajmującej się pomiarem czasu :
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg-arkadego-fiedlera-bolewice-2023
7. Opłata wpisowa wynosi 35 zł. Indywidualny link do płatności będzie przesyłany do każdego
uczestnika w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie wysyłanej tuż po rejestracji na adres
e-mail podany na formularzu zgłoszeniowym.
8. Ustala się limit uczestników na 150 osób. Za uczestnika uznaje się osobę zgłoszoną, która
dokonała płatności (liczy się kolejność wpłat). Dopuszcza się zapisy w dni biegu (do godz.
12:20) w przypadku nieosiągnięcia limitu w zapisach internetowych. Numery startowe
przydzielane są według kolejności wpłat.
8. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 2 godz.
VI. KATEGORIE BIEGOWE
1. W biegu prowadzone będą klasyfikacje:
a. klasyfikacja wiekowa kobiet:
 K 16 – 30 lat,
 K 31 – 40 lat
 K powyżej 40 lat
 K kategoria open

b. klasyfikacja wiekowa mężczyzn :
 M 16 – 30 lat,
 M 31 – 40 lat,
 M 41- 50 lat
 M 51 – 60 lat
 M powyżej 60 lat
 M kategoria open
Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę.
VII. NAGRODY
W biegu zawodnicy otrzymują nagrody:
1. klasyfikacje wiekowe (1-3 miejsce): puchary
2. najlepszy reprezentant gminy Miedzichowo: puchar
3. najlepsza reprezentantka gminy Miedzichowo: puchar
4. każdy uczestnik biegu otrzyma okolicznościowy medal
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
2. organizatorzy zapewniają uczestnikom biegu : opiekę medyczną (na
starcie, trasie biegu i mecie), napoje na trasie i na mecie biegu, posiłek, szatnie –
przebieralnie, natryski, depozyt
3. każdy uczestnik biegu i rajdu otrzyma bezzwrotny numer startowy oraz ZWROTNY chip do
pomiaru czasu. numer musi być przypięty 4 agrafkami z przodu na piersiach, a chip do
pomiaru czasu zamocowany do sznurówek buta. Nieprawidłowe zamocowanie chipa oraz
numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
4. każdy z uczestników biegu i rajdu ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie oraz
podpisuje deklarację o braku przeciwwskazań lekarskich do brania udziału w zawodach
biegowych.
5. protesty przyjmowane są na piśmie przez Biuro zawodów w dniu biegu do godz. 15:00 i będą
rozpatrywane do 1 godz. od otrzymania.
6. ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu

Sędzia Główny Zawodów
/-/ mgr Wiesław Żołędziowski

Kategorie: Sekcja sportowa