Uwaga! Zasady nauczania zdalnego.

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Zasady ogólne

Decyzję o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu
z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Nauczanie zdalne i hybrydowe może również zostać wprowadzone decyzją władz państwowych

 1. W zależności od decyzji organów, o których mowa w ust. 1, szkoła może działać w następujących
  wariantach:
  a) placówka zostaje zamknięta i wszyscy uczniowie przechodzą na nauczanie zdalne,
  b) klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny, pozostałe klasy pracują stacjonarnie.
 2. Decyzja Dyrektora zostanie zamieszczona niezwłocznie w dzienniku Librus w celu poinformowania
  rodziców, uczniów i nauczycieli o zaistniałej sytuacji.
 3. Treści edukacyjne w czasie nauki zdalnej służą realizacji podstawy programowej.
 4. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych
  potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 5. Informacje o lekcjach – spotkaniach online zapisywane będą w terminarzu dziennika Librus.
 6. Nie wolno nagrywać i rozpowszechniać zajęć prowadzonych online. Jest to bezprawne
  wykorzystanie wizerunku innej osoby. Za rozpowszechnianie nagrań będą wyciągane konsekwencje.

Obowiązki rodzica

 1. Rodzice zapewniają uczniowi odpowiedni sprzęt techniczny niezbędny do realizacji zdalnego nauczania
  (np. laptop, komputer, tablet z dostępem do Internetu). Zaznacza się, że smartfon może być
  niewystarczającym narzędziem do realizacji nauczania zdalnego.
 2. Komputer powinien być wyposażony w mikrofon i kamerę.
 3. Zaleca się stworzenie uczniowi odpowiednich warunków do nauki, miejsca do pracy oraz dobrego
  oświetlenia wg zasad BHP.
 4. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków technicznych do nauki zdalnej rodzice
  powinni zgłosić ten fakt telefonicznie lub za pośrednictwem dziennik Librus – wychowawcy, w celu
  zapewnienia przez nauczycieli innych metod przekazywania materiałów edukacyjnych i wskazówek do
  realizacji nauczania.
 5. Rodzice/opiekunowie uczniów z klas I-III sprawują nad dzieckiem opiekę w czasie zajęć – spotkań
  online.
 6. W sytuacjach problemowych z obsługą aplikacji Rodzic zobowiązany jest do kontaktu z wychowawcą
  klasy poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus. Nauczyciel udziela wsparcia w możliwie
  jak najszybszym czasie (w ciągu 24 godzin).

Szanowni Rodzice!
Zdalne nauczanie to nie są ferie, ani wakacje.
Uczniowie funkcjonują jak w szkole, według planu lekcji.
Proszę zwrócić uwagę na miejsce w jakim dziecko będzie się uczyło:
biurko,
pozycja przy komputerze,
pomieszczenie w jakim się znajduje (co jest w tle, za dzieckiem),
jakie odgłosy dochodzą z otoczenia.
Ocena jaką uzyskuje dziecko jest w znacznej części odzwierciedleniem stanu wiedzy i umiejętności jakie ono posiada, jeszcze raz powtórzę dziecka, a nie rodzica. Nie podpowiadajmy (to słychać!!!) i nie rozwiązujmy zadań za nasze pociechy (to widać!!!!). W takim przypadku, efekt finalny to tylko dobra ocena, a nie przyrost wiedzy.
Organizujmy pracę dzieci, a nie je wyręczajmy.
Współpracujmy, wymieniajmy spostrzeżenia z nauczycielami, a nie ich oceniajmy (to proszę pozostawić dyrekcji;-) ).
Wytyczne prowadzenia lekcji w systemie nauczania zdalnego, są zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Obowiązki ucznia

 1. Uczeń obowiązkowo, codziennie uczestniczy w nauczaniu zdalnym. Systematycznie odrabia lekcje
  i utrwala materiał edukacyjny.
 2. Na zajęcia online dołącza punktualnie, ma przygotowane podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz inne
  niezbędne przybory. Słucha i wykonuje polecenia nauczyciela.
 3. W czasie zajęć online uczeń ma obowiązek mieć włączoną kamerę oraz mikrofon, o ile nauczyciel nie
  zaleci inaczej.
 4. Poza lekcjami – spotkaniami online:

a) uczeń klas I-III odbiera codziennie materiały edukacyjne oraz wykonuje zadania zamieszczone
w dzienniku Librus,
b) uczeń klas IV-VIII uczestniczy w zajęciach poprzez systematyczne odbieranie materiałów
edukacyjnych oraz wykonywanie zadań wysyłanych przez dziennik Librus.

 1. Zajęcia zdalne są integralną częścią obowiązkowych zajęć edukacyjnych i w czasie ich trwania
  obowiązują podstawowe normy zachowania oraz zasady wynikające ze Statutu Szkoły.

Organizacja nauczania zdalnego w klasach I-III

 1. Nauczanie zdalne jest prowadzone poprzez wykorzystanie usług internetowych:
  a) G Suite dla Szkół i Uczelni (Google Classroom, Meet)
  b) dziennik elektroniczny Librus.
 2. Każdy uczeń przy wsparciu rodzica zobowiązany jest do zalogowania się i korzystania z platformy G
  Suite (Google Classroom, Meet)
 3. Na czas pracy zdalnej pozostaje w mocy – publikowany w e-dzienniku Librus – tygodniowy plan lekcji
  w danej klasie.
 4. Uczeń punktualnie dołącza na zajęcia – spotkania online, ma przygotowane podręczniki, zeszyty ćwiczeń
  oraz inne niezbędne przybory, słucha poleceń nauczyciela; wskazane jest, żeby przy lekcji zdalnej obecny
  był rodzic/opiekun.
 5. Nauczanie zdalne w klasach I-III realizowane jest poprzez:

a) publikację materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem dziennika Librus;
b) zajęcia – spotkania online w czasie rzeczywistym, zgodnie z wyznaczonymi w terminarzu godzinami;
informacja o terminie lekcji jest podawana w terminarzu dziennika Librus nie później niż dzień przed
zaplanowanymi zajęciami.

 1. Zajęcia – spotkania online z edukacji wczesnoszkolnej, z języka angielskiego, z religii odbywają się
  w terminie wskazanym przez nauczyciela-wychowawcę i trwają do 30 min.
 2. W przypadku zdalnych lekcji, które nie są spotkaniami online nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
  języka angielskiego, religii zamieszczają w e-dzienniku materiały edukacyjne dzień przed planowanymi
  zajęciami, najpóźniej do godz. 19.00. Po zapoznaniu się z nimi, uczeń wykonuje zadania/ćwiczenia.
  Zadania wskazane przez nauczyciela uczeń odsyła terminowo.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy uczeń nie może wykonać i/lub odesłać zadania we wskazanym
  terminie, rodzic informuje o tym nauczyciela przez wiadomość w dzienniku Librus, z podaniem
  przyczyny.

Organizacja nauczania zdalnego w klasach IV-VIII

 1. Nauczanie zdalne realizowane jest poprzez wykorzystanie usług internetowych:
  a. G Suite dla Szkół i Uczelni (Google Classroom, Meet)
  b. dziennik elektroniczny Librus.
 2. Na czas pracy zdalnej pozostaje w mocy publikowany w e-dzienniku Librus tygodniowy plan
  lekcji w danej klasie.
 3. Część zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu nauczyciele prowadzą online za pomocą aplikacji
  Meet. (spotkania online)
 4. Lekcja online realizowana za pomocą aplikacji Meet trwa do 45 minut.
 5. Część zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu (Nauczanie zdalne – inne) nauczyciele realizują
  poprzez umieszczenie w dzienniku Librus materiałów edukacyjnych dla danej klasy. Są one
  umieszczane w zakładkach: Wiadomości lub Zadania domowe, w czasie rzeczywistym, zgodnie
  z tygodniowym planem zajęć.
 6. Wykonane zadania uczniowie odsyłają do godziny 17.30. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można
  przesyłać zadania po upływie wyznaczonej godziny. Rodzice zgłaszają taką sytuację nauczycielowi
  prowadzącemu dane zajęcia przez wiadomość w dzienniku Librus, z podaniem przyczyny.
 7. Zadanie przesyłane po wyznaczonej godzinie nie będą zaliczane.
 8. Ocenianie odbywa się na podstawie modyfikacji Przedmiotowych Zasad Oceniania, których ewentualnie
  na potrzeby zdalnego nauczania dokonuje nauczyciel.

Sprawdzanie obecności uczniów

 1. Podstawą zaliczenia obecności ucznia na zajęciach jest udział w spotkaniu online, a w przypadku innej
  formy nauczania zdalnego – odbiór wiadomości i materiałów edukacyjnych oraz terminowe odesłanie
  wskazanych zadań.
 2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność dziecka w nauczaniu zdalnym u wychowawcy klasy, przez moduł
  Wiadomości w dzienniku Librus. Podają datę i przyczynę nieobecności.

Zasady zachowania się podczas lekcji online

 1. Zadbaj o to, aby znaleźć w domu pomieszczenie, miejsce, w którym nikt nie będzie Ci zakłócał spokoju (nie
  będzie wchodził, przechodził, nie będzie słychać odgłosów życia domowego, włączonego telewizora itp).
 2. Pamiętaj, że podobnie jak w filmach ważny jest tez „drugi plan”. Zadbaj, aby w kadrze za Twoimi plecami panował porządek. Możesz zrobić przed spotkaniem test kamery, wtedy będziesz mógł jeszcze cos poprawić.
 3. Jeśli masz, przygotuj słuchawki – wystarczą te od telefonu – podłącz je.
 4. Powiadom domowników o czasie trwania lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali podczas jej trwania.
 5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, przygotowane prace, itp.
 6. Grupę na wybranej platformie organizuje nauczyciel i to on zaprasza do niej poszczególnych uczestników. Sprawdź, jaki jest kod dołączenia do spotkania. Możesz przyłączyć się kilka minut przed planowanym czasem. Pamiętaj, że twoja nazwa użytkownika musi pozwolić nauczycielowi na zidentyfikowanie ciebie – jeśli nie chcesz podawać pełnych danych- może to być twoje imię i pierwsza litera nazwiska lub kod ucznia.
  Podczas zajęć:
  Aby lekcja przebiegała sprawnie, bez zakłóceń, bez niepotrzebnego przedłużania się(i tym samym nie była nudna), należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:
 7. Wyłącz Twój mikrofon na platformie (znajdź symbol mikrofonu i kamery, jeśli któryś z nich klikniemy i zostanie przekreślony; czerwona linia oznacza to, że wyłączyliśmy mikrofon=nie słychać nas lub obraz=nie widać nas).
 8. Jeżeli chcesz się zgłosić np. do odpowiedzi możesz to zgłosić w umówiony przez nauczyciela sposób. Jeśli nauczyciel udzieli ci głosu, wtedy ponownie kliknij symbol mikrofonu aby wszyscy Cię mogli usłyszeć..
 9. Słuchamy wypowiedzi nauczyciela, jego poleceń i wskazówek (lekcja tego typu szczególnie wymaga ciszy i spokoju).
 10. Pamiętamy o tym, żeby kamerka była włączona przez całe zajęcia.
 11. Pamiętajmy, że zajęcia prowadzi nauczyciel i to on udziela głosu poszczególnym uczestnikom lekcji.
 12. Jeśli chcesz o coś zapytać lub zgłosić problem możesz użyć opcji chatu. Pamiętaj jednak, że nie służy on do swobodnych pogawędek z kolegami – na to będziesz mieć czas na tzw. przerwie.
 13. Żeby nie rozpraszać uwagi uczestników zajęć i nie utrudniać komunikacji w czasie trwania lekcji siedzimy spokojnie na swoich miejscach (nie kręcimy się, nie wstajemy z miejsca itp.
 14. W czasie lekcji obowiązuje zasada wzajemnego szacunku:
 • słuchamy osoby mówiącej,
 • zgłaszamy chęć odpowiedzi,
 • nie przerywamy sobie nawzajem,
 • odnosimy się do siebie kulturalnie,
 • dajemy sobie prawo do popełnienia błędu – bez krytyki, wyśmiewania i nieprzyjemnych komentarzy.
 1. Nie nagrywamy lekcji w całości ani jej fragmentów. Jest to niezgodne z prawem.
 2. Po skończonej lekcji nauczyciel może wam dać kilka-kilkanaście minut na rozmowy z kolegami, podobnie jak to robicie na przerwie szkolnej. Pamiętajcie, że nie zwalnia was to od kulturalnego zachowania.
  Co w razie kłopotów technicznych?
 3. Zachowaj spokój, nie krzycz: „nic nie słyszę”, „nic nie widzę” itp. Niestety trudno będzie nauczycielowi w czasie trwania lekcji udzielić ci wsparcia technicznego. Możesz napisać o swoich problemach po skończonych zajęciach lub poprosić o poradę nauczyciela informatyki lub twojego dostawcę Internetu (jeśli podejrzewasz, że problem dotyczy łącza internetowego).
 4. Jeżeli masz częsty problem z brakiem obrazu lub/i dźwięku sprawdź szybkość swojego Internetu: https://www.speedtest.net/
  Przy szybkości łącza mniej niż 10 Mbps (download) – można spróbować wyłączyć obraz przychodzący a przy szybkości łącza mniej niż 5 Mbps (upload) – wyłączyć swoją kamerkę.
 5. Pamiętaj wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji i uczymy się każdego dnia. Nauczyciel na pewno będzie dla Ciebie wyrozumiały, jeśli z przyczyn niezależnych od Ciebie nie będziesz uczestniczył we wszystkich lekcjach video, możesz usprawiedliwić swoją nieobecność wysyłając wiadomość do nauczyciela np. przez Librusa.

Dyrektor Szkoły

Kategorie: Wiadomości