REGULAMIN XII BIEGU ULICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA-18.05.2024 r. (sobota)

Opublikowane przez Romuald Stasiak w dniu

REGULAMIN XII BIEGU ULICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA

O PUCHAR WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

X FIEDLEROWSKA

1-szego z 6-ciu BIEGÓW W RAMACH X GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

I. CEL IMPREZY
1. Uczczenie pamięci Arkadego Fiedlera – patrona Szkoły Podstawowej w Bolewicach.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji
ruchowej.
3. Promocja Gminy Miedzichowo.

II. ORGANIZATORZY
1. Gmina Miedzichowo
2. Nadleśnictwo Bolewice
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
4. Sędzia Główny Zawodów – mgr Wiesław Żołędziowski (tel./fax. 61 44 117 93,
507-64-58-39 mail: zsipo@zsbolewice.pl

III. PATRONAT
1. Andrzej Wilkoński , Starosta Nowotomyski
2. Stanisław Piechota, Wójt Gminy Miedzichowo

IV. TERMIN – MIEJSCE – TRASA
1. bieg odbędzie się dnia 18.05.2024 r. (sobota), o godz. 13.00 po ulicach miejscowości
Bolewice na dwóch pięciokilometrowych pętlach.
2. start i meta: boisko szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach,
ul. Sportowa 24a
3. dystans – 10 km (nawierzchnia asfaltowo-gruntowa), trasa jest dokładnie zmierzona,
ale nie posiada atestu
4. trasa biegu oznakowana co 1 km, zabezpieczona, zamknięta dla ruchu kołowego
5. punkt odżywiania na ok. 5 km trasy (woda mineralna)

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia biegu tj. do dnia
18.05.2024 roku ukończy 16 lat. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę
prawnego opiekuna.
2. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby
do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną
odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem
(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), celem kontroli daty urodzenia.
4. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać niniejszego regulaminu.
5. Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu biegu w Biurze Zawodów, tj. sali sportowej
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach (ul. Szkolna 24a)
w godz. 10.00 – 12.30.
6. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są do dnia 16.05.2024r.
Zapisy na stronie firmy zajmującej się pomiarem czasu :
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg-arkadego-fiedlera-bolewice-2024
7. Opłata wpisowa wynosi 35 zł. Indywidualny link do płatności będzie przesyłany do
każdego uczestnika w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie wysyłanej tuż po
rejestracji na adres e-mail podany na formularzu zgłoszeniowym.
8. Ustala się limit uczestników na 150 osób. Za uczestnika uznaje się osobę zgłoszoną,
która dokonała płatności (liczy się kolejność wpłat). Dopuszcza się zapisy w dni biegu
(do godz.12:20) w przypadku nieosiągnięcia limitu w zapisach internetowych. Numery
startowe przydzielane są według kolejności wpłat.
8. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 2 godz.

VI. KATEGORIE BIEGOWE
1. W biegu prowadzone będą klasyfikacje:
a. klasyfikacja wiekowa kobiet:
 K 16 – 30 lat,
 K 31 – 40 lat
 K powyżej 40 lat
 K kategoria open
b. klasyfikacja wiekowa mężczyzn :
 M 16 – 30 lat,
 M 31 – 40 lat,
 M 41- 50 lat

 M 51 – 60 lat
 M powyżej 60 lat
 M kategoria open
Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę.

VII. NAGRODY

1. klasyfikacje wiekowe (1-3 miejsce): puchary
2. najlepszy reprezentant gminy Miedzichowo: puchar
3. najlepsza reprezentantka gminy Miedzichowo: puchar
4. każdy uczestnik biegu otrzyma okolicznościowy medal
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
2. organizatorzy zapewniają uczestnikom biegu : opiekę medyczną (na
starcie, trasie biegu i mecie), napoje na trasie i na mecie biegu, posiłek, szatnie –
przebieralnie, natryski, depozyt
3. każdy uczestnik biegu i rajdu otrzyma bezzwrotny numer startowy oraz ZWROTNY
chip do pomiaru czasu. numer musi być przypięty 4 agrafkami z przodu na piersiach,
a chip do pomiaru czasu zamocowany do sznurówek buta. Nieprawidłowe zamocowanie
chipa oraz numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
4. każdy z uczestników biegu i rajdu ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie oraz
podpisuje deklarację o braku przeciwwskazań lekarskich do brania udziału w zawodach
biegowych.
5. protesty przyjmowane są na piśmie przez Biuro zawodów w dniu biegu do godz. 15:00
i będą rozpatrywane do 1 godz. od otrzymania.
6. ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu
/-/ mgr Wiesław Żołędziowski

Kategorie: Sekcja sportowa