Statut

 

Statut

Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera

w Bolewicach

 

 

 

TEKST JEDNOLITY

wprowadzony uchwałą nr 5/2022/2023

rady pedagogicznej zespołu szkół i placówek oświatowych w Bolewicach

z dnia 25 sierpnia  2022 r.

 

 

 

PODJĘTĄ NA PODSTAWIE

ART. 82 UST. 2 W ZWIĄZKU Z ART. 80 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. PRAWO OŚWIATOWE (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 59 ZE ZM.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy Statut zawiera:

 

 

 1. Podstawowe informacje………. …………………………………………str.3
 2. Cele i zadania szkoły………..………………………………………………str.4
 3. Organy szkoły:……………………………………….…………………………..str.8
 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 1. Organizacja szkoły……………………………………………………….str.14
 2. Pomieszczenia szkolne……………………………………………………str.20
 3. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego………………………………………………………………….str.22
 4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły……………………………..str.23
 5. Szczegółowe warunki i sposób oceniania

wewnątrzszkolnego………………………………………………………str.30

 1. Uczniowie szkoły………………………………………………….…………str.48
 1. Oddział przedszkolny…………………………………………………….str.53
 2. Ceremoniał szkolny………………………………………………………str.57
 3. Postanowienia końcowe……………………………………..…………str.58

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Podstawowe informacje

 

 • 1. Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Arkadego Fiedlera w Bolewicach;
 • organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Miedzichowo;
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera w Bolewicach;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera w Bolewicach;
 • pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera w Bolewicach niebędącego nauczycielem;
 • uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub dziecko w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera w Bolewicach;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców (także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) uczniów Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera w Bolewicach;
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera w Bolewicach;
 • radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera w Bolewicach;
 • radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera w Bolewicach;
 • samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera w Bolewicach.

 

 • 2. 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bolewicach.
 1. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia.
 2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
 3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Sportowej 24a w Bolewicach.
 4. Szkoła nosi imię Arkadego Fiedlera, posiada sztandar i własny ceremoniał.
 5. Imię szkoły jest związane z kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły.

7.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miedzichowo z siedzibą przy ul. Poznańskiej 12              w Miedzichowie, a organem nadzoru pedagogicznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 1. Szkoła jest jednostką budżetową, a obsługę finansowo-księgową zapewnia Gminny Zespół Obsługi Szkół w Miedzichowie.
 2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne, których organizację oraz zasady funkcjonowania określa rozdział 10 statutu, a w zakresie tam nieuregulowanym należy stosować odpowiednio pozostałe przepisy statutu.
 3. Przyjmowanie uczniów do szkoły regulują odpowiednie przepisy ustawy.

 

 • 3. 1. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęciach może być użyty czytelny skrót nazwy.
 1. Szkoła używa pieczęci:
 • mała i duża pieczęć urzędowa – okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku: „Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach Szkoła Podstawowa Arkadego Fiedlera w Bolewicach”;
 • podłużne pieczęcie o następującej treści: „Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach Szkoła Podstawowa Arkadego Fiedlera 64-305 Bolewice, ul. Sportowa 24a REGON 210309090” oraz „Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach                   64-305 Bolewice, ul. Sportowa 24a NIP 788-18-65-872 REGON 634496303                         tel. (61) 44 117 93”.
 1. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.
 2. Tablice szkoły zawierają nazwę szkoły w jej pełnym brzmieniu.

 

 • 4. 1. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie szkoły wyraża – po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców – dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i warunki tej działalności.
 1. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne.

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania

 

 • 5.1. Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, której celem jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia wzmacniany i uzupełniany przez działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej uwzględniającej cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne i edukację dla bezpieczeństwa zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie.
 2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym:
 • szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje cała działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 • program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. Celem szkoły jest:
 • kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadpodstawowych i życia we współczesnym świecie,
 • zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i fizycznego,
 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym;
 • zapewnienie możliwości kształcenia, wychowania i opieki uczniów będących obywatelami Ukrainy.
 1. Cele, o których mowa w ust. 4, osiągane są poprzez:
 • przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości,
 • zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego,
 • przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym,
 • wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

 

 • 6.1. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.
 1. Do zadań szkoły należy w szczególności:
 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania, w tym pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;
 • promowanie zdrowego stylu życia, wspomaganie wychowawczej roli rodziny i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 • organizowanie zgodnie z potrzebami uczniów nauki religii, etyki oraz zajęć przygotowujących do życia w rodzinie;
 • organizowanie dodatkowej, bezpłatnej, nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów przybywających z zagranicy;
 • umożliwienie uczniom należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
 • zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, bibliotek i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia;
 • organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole;
 • prowadzenie przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, przyczyn trudności w uczeniu się i zaburzeń zachowania oraz dokumentowanie tych obserwacji i udostępnianie ich rodzicom;
 • organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie w integracji ze środowiskiem szkolnym;
 • umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach;
 • organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych                   i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych;
 • w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, są prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.
 1. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła realizuje zadania poprzez:
 • tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy każdemu uczniowi i nauczycielowi;
 • uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju;
 • stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów nauczania;
 • dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania;
 • dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów;
 • umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji;
 • stałe podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły w następujących formach:
 1. uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników szkoły w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 2. stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy materialnej szkoły,
 3. systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 4. monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy szkoły,
 5. współpraca z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań.
 6. Szkoła realizuje zadania we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz rodzicom w zakresie:
 1. diagnozowania środowiska wychowawczego,
 2. rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz określania indywidualnych potrzeb uczniów,
 3. rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 4. wspierania ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 5. organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 6. podejmowania działań profilaktyczno-wychowawczych,
 7. wspierania nauczycieli w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 8. udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
 9. wspierania rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,
 10. wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 11. podejmowania działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 12. organizowania zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, rozwijających umiejętności uczenia się oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

ł)    organizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

 1. organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego;
 2. organizowania porad, konsultacji i warsztatów dla dzieci młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 3. wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 4. korzystania z orzeczeń i opinii – za zgodą rodziców do celów określonych             w odrębnych przepisach;
 • innymi szkołami i placówkami systemu oświaty;
 • innymi instytucjami wspomagającymi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.
 1. Szkoła na życzenie rodziców organizuje naukę religii lub etyki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obowiązuje zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego.
 2. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach do życia w rodzinie za wyjątkiem tych, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły pisemny sprzeciw.
 3. W zakresie wolontariatu szkoła:
 • prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów;
 • stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych przez organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza szkołą lub na jej terenie na podstawie zawartych porozumień lub umów;
 • może organizować własne działania w zakresie wolontariatu i włączać w nie uczniów.
 • uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
 1. Działania, o których mowa w ust. 9 pkt 2) i 3) wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia.

 

 

Rozdział 3

Organy szkoły

 

 • 7. 1. Organami szkoły są:
 • dyrektor;
 • rada pedagogiczna;
 • rada rodziców;
 • samorząd uczniowski.

 

 • 8.1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły pełniącym funkcje zarządcze.
 1. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
 • kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miedzichowo, którą zarządza i reprezentuje go na zewnątrz;
 • kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym organizowanie zamówień publicznych;
 • organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
 • dyrektora publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.
 1. Dyrektor w szczególności:
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, w tym współpracuje z pielęgniarką, celem właściwej realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami,
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im,
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • odpowiada za organizację i przebieg egzaminu ośmioklasisty przeprowadzanego w szkole w ostatnim roku nauki oraz wykonuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • przewodniczy radzie pedagogicznej,
 • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w zakresie jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli szkoły,
 4. występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pozostałych pracowników szkoły,
 5. kontroluje spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolonego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
 6. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
 • określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów,
 • dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników obowiązujący                 w kolejnym roku szkolnym,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor w celu realizacji powierzonych mu zadań może wydawać zarządzenia.
 • 9.1. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor.
 1. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki o treści: „Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół i placówek Oświatowych”.
 2. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor.

 

 • 10.1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 1. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 • 11.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 1. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który określa:
 • organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli;
 • sposób powiadomienia członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania;
 • sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej i zespołów;
 • wykaz stałych zespołów nauczycieli;
 • sposób głosowania w tym wykaz spraw w których przeprowadza się głosowanie tajne.
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na jej wniosek, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 3. Rada pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 

 • 12.1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • udzielenie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego;
 • cofniecie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Ponadto do kompetencji rady pedagogicznej należy:

      1)   delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,

      2)   wskazanie dla ucznia sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy

            przeprowadzenia  egzaminu ośmioklasisty przeprowadzanych w ostatnim   roku nauki zgodnie     

            z odrębnymi przepisami.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego,
 • wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed ich dopuszczenie do stosowania w szkole,
 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez okres co najmniej 3 lat oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,
 • przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,
 • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany       

                        w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 1. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – o ile zajęcia takie będą realizowane,
 • powierzenie stanowiska dyrektora ustalonemu kandydatowi przez organ prowadzący, w przypadku gdy do konkursu na dyrektora szkoły nie zgłosi się żaden kandydat,
 • zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczenie nauczyciela-opiekuna.
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo projekt jego zmian.
 2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

 • 13. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

 

 • 14. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

 

 • 15. Rada pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

 

 • 16.1. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym ze wszystkimi organami szkoły, w realizacji jego celów i zadań.
 1. W prezydium rady rodziców powinni być reprezentowani przedstawiciele wszystkich etapów kształcenia tj.: oddziałów przedszkolnych, klas I-III, klas IV-VIII.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły.
 1. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Do kompetencji rady rodziców należy:

      1)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

      2)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,
 • zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego oraz wysłuchanie informacji o jego realizacji przedstawionych przez dyrektora,
 • wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
 • występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
 • opiniowanie propozycji wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany

           w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 1. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
 • opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 1. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 2. Rada rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania oraz ewidencji rachunkowo-księgowej funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 3.

 

 • 17.1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
 2. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i celami oraz stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły i w porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd jest organizatorem i koordynatorem działalności wolontariackiej na terenie szkoły.
 2. Działalność wolontariacka realizowana jest poprzez:
 • spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową;
 • imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi;
 • imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie, aukcje;
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą dyrektora szkoły i pod nadzorem opiekuna samorządu, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych;
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych;
 • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

 

 

 • 18.1. Organy informują się wzajemnie o podejmowanych działaniach i decyzjach.
 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły dyrektor organizuje, co najmniej raz w roku szkolnym, spotkania z przedstawicielami rady rodziców, samorządu uczniowskiego i radą pedagogiczną. Spotkania mogą odbywać się również na wniosek poszczególnych organów szkoły.
 2. Kolegialne organy szkoły mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 3. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 4. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu.
 5. W razie zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły. Metody i formy rozstrzygania konfliktu strony ustalają między sobą (negocjacje, mediacja, arbitraż).
 6. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tych sprawach należy do dyrektora.
 7. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to arbitrem jest osoba z zewnątrz posiadająca kompetencje z zakresu sporu, zaakceptowana przez strony konfliktu. Decyzja arbitra jest ostateczna.
 8. W przypadku braku porozumienia co do osoby mediatora dyrektor zawiadamia o powstałym konflikcie odpowiednio organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego.

 

 

Rozdział 4

Organizacja szkoły

 

 • 19. 1. Szkoła daje wykształcenie podstawowe z możliwością uzyskania przez ucznia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych.
 1. Szkoła, po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej wyrażonej w formie uchwały oraz opinii rady rodziców może realizować pod opieką jednostki naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 • 20.1. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora, jeżeli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów.
 1. Podziału zadań między dyrektorem a wicedyrektorem dokonuje dyrektor.
 2. Tworzenie dodatkowych miejsc wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych wymaga zgody organu prowadzącego.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku nieobecności także wicedyrektora inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący
 • 21.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 1. Określa się maksymalną liczbę uczniów w oddziale na 32 (z wyłączeniem klas I – III).

           1) dopuszcza się tworzenie nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w danej klasie  

               przekroczy liczbę wskazaną w ust. 2.

 1. Określa się maksymalną liczbę uczniów w klasach I – III, w których oddział liczy nie więcej niż 25 uczniów.

     1) dopuszcza się możliwość zwiększenia o jednego lub dwóch liczby uczniów w oddziale klas I – III, 

         jeżeli uczeń został przyjęty z urzędu w trakcie roku szkolnego.

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach

liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących

powyżej 30 uczniów.

 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 • 22. 1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania z wykorzystaniem dziennika zajęć w postaci elektronicznej.
 1. Szkoła umożliwia rodzicom bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dziecka.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego określa regulamin.

 

 • 23. 1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów opierają się na obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oświatowego.
 1. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana raz w roku w terminie określonym w zarządzeniu dyrektora (w zależności od terminu ferii zimowych).
 2. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Zajęcia w szkole mogą być prowadzone w formie stacjonarnej, hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej (zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym):
 • zajęcia lekcyjne, w tym zajęcia międzyklasowe lub międzyoddziałowe;
 • zajęcia pozalekcyjne.

4a. Zajęcia w szkole, w tym w oddziale przedszkolnym, zawiesza się na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

 • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3

4b. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

4c. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane:

1) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem,

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań,

4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia           i wychowania.

4d. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 4b, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,               o których mowa w ust. 4b.

4f. Szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określa odrębny regulamin.

 1. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 4 pkt 1, wynosi 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust. 1.
 3. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, na czas ściśle określony, dyrektor może zmienić czas trwania godziny zajęć lub rozpoczynania zajęć dydaktycznych lub skrócić długość trwania przerw.

 

 • 24.1.Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organy szkoły, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów i możliwości finansowe placówki.
 1. Na terenie szkoły organizowane są zajęcia pozalekcyjne:
 • zwiększające szanse edukacyjne uczniów: praca z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce;
 • inne zajęcia rozwijających zainteresowania uczniów.
 1. Na terenie szkoły mogą być organizowane także inne odpłatne zajęcia.
 2. Uczeń uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust. 2 i 3, za zgodą rodziców.
 3. Organizację zajęć pozalekcyjnych ustala i zatwierdza dyrektor.

 

 • 25. Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli i sposób ich dopuszczania do użytku w szkole określają odrębne przepisy.

 

 • 26.1. Szkoła może organizować dla uczniów wycieczki oraz inne imprezy szkolne.
 1. Wycieczki oraz inne imprezy szkolne organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach (procedurach) ich organizowania. Każda planowana impreza lub wycieczka szkolna musi być zgłoszona do dyrektora i przez niego zatwierdzona.

 

 • 27. 1. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach rozwojowych, przez organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki na zasadach określonych w ustawie.
 1. Dyrektor, w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa, może zwolnić ucznia, na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, z drugiego obowiązkowego języka obcego.

 

 • 28.1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych taka pomoc jest potrzebna.
 1. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz prowadzone są zajęcia specjalistyczne. Zakres pomocy uzależniony jest od środków finansowych szkoły, a zasady organizowania zajęć określają odrębne przepisy.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • klas terapeutycznych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia i umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad, konsultacji, warsztatów.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej ze środków uzyskiwanych z innych źródeł niż ujęte w planie finansowym, zgodnie z zasadami ustalonymi w wyniku porozumienia dyrektora z ofiarodawcą pomocy.

 

 • 29.1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie zasad oraz form wychowania i profilaktyki z poszanowaniem prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi.
 1. Szkoła w zakresie wychowania pełni funkcję uzupełniającą i wspomagającą w stosunku do rodziców:
 • świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka,
 • umożliwia rodzicom zgłaszanie propozycji dotyczących ewaluacji działalności szkoły.
 1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie pobiera się od rodziców opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 2. Ustala się następujące formy kontaktów między rodzicami a szkołą:
 • kontakt osobisty
 • kontakt telefoniczny
 • kontakt za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 • 30.1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii.
 1. Wyposażenie klas, użytkowanie sprzętu i organizacja życia szkoły zgodne jest z przepisami BHP oraz podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów nauczyciele ponoszą odpowiedzialność podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych.
 3. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 4. Regulamin dyżurów ustala i zatwierdza dyrektor.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest odrębnymi przepisami.
 6. W szkole w szczególności:
 • prowadzi się zajęcia wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacji przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej,
 • obowiązuje zakaz posiadania i spożywania przez uczniów alkoholu, zażywania narkotyków oraz palenia papierosów, w tym tzw. e-papierosów,
 • nie wolno mieć narzędzi i urządzeń zagrażających zdrowiu i życiu innych.
 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z usługi dostępu do Internetu oraz spełnia obowiązek zainstalowania i aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, w szczególności do treści pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe oraz propagujących nienawiść i dyskryminację.
 2. Szkoła umożliwia korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
 3. Wejście na teren szkoły zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie na terenie osób nieuprawnionych.
 4. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne polegające na:
 • szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,
 • szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • omawianiu zasad bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych.

 

 • 31.1. W szkole obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 1. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 2. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP3, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
 3. W szkole obowiązuje obuwie zamienne.

 

 • 32.1. W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne na następujących zasadach:
 • na wniosek dyrektora szkoły organ prowadzący wyraża zgodę na utworzenie oddziału,
 • liczba uczniów w oddziale wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych,
 • nabór uczniów niepełnosprawnych do klas integracyjnych odbywa się na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej z wyraźnym wskazaniem do klas integracyjnych,   pozostali uczniowie będą rekrutowani za zgodą rodziców,
 • w klasie integracyjnej zatrudnia się nauczycieli wspomagających kształcenie integracyjne oraz

           specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne,

 • nauczyciele powinni posiadać kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, natomiast specjaliści kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć, stosownie do potrzeb 

 

 • 33. 1. W szkole działają zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub nieokreślony przez dyrektora.
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji w danym roku szkolnym. Zespół przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym, zawierające wnioski i rekomendacje.

 

 

 • 34. 1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
 1. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w szkole, chyba że przyczyny niezależne od dyrektora staną się powodem zmiany wychowawcy.
 2. Zmiana wychowawcy, poza przyczynami, o jakich mowa w ust. 2, może nastąpić:
 • na wniosek wychowawcy zaaprobowany przez dyrektora;
 • na pisemny, umotywowany, wspólny wniosek rodziców, podpisany przez 2/3 ogółu rodziców danego oddziału, zaaprobowany przez dyrektora.

 

 • 35. 1. W szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane praktyki pedagogiczne dla studentów.
 1. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w ust. 1, oraz zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy.
 2. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada nauczyciel będący opiekunem studenta ze strony szkoły oraz opiekun wyznaczony przez szkołę wyższą.

 

 

Rozdział 5

Pomieszczenia szkolne

 

 • 36. 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem takie jak:
 • sale lekcyjne;
 • pracownie oraz pomieszczenia do nauczania, wychowania i opieki dla oddziałów przedszkolnych.
 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 • biblioteki;
 • świetlicy;
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
 • stołówki;
 • placu zabaw.
 1. Regulamin pracowni opracowuje opiekun pracowni, a zatwierdza dyrektor.
 2. Regulamin placu zabaw i korzystania z zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych ustala dyrektor.

 

 

 

 

 • 37. 1. W szkole działa biblioteka szkolna.
 1. Biblioteka wraz z czytelnią służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły, a także inne osoby za zgodą dyrektora.
 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów: książek, czasopism, zbiorów specjalnych, podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych.
 • udostępnianie zbiorów do domu oraz korzystanie z księgozbioru podręcznego w czytelni;
 • prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.
 1. Zadaniem biblioteki jest:
 • wspomaganie procesu nauczania i wychowania;
 • wspomaganie realizacji edukacji medialnej uczniów w celu przygotowania dzieci do twórczego i krytycznego odbioru mediów, aby przekaz, który do nich dociera, był jak najbardziej wartościowy i jak najmniej szkodliwy;
 • rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów poprzez podejmowanie działań popularyzujących czytelnictwo i kulturotwórczych, takich jak: organizowanie konkursów, wystaw tematycznych, imprez i warsztatów czytelniczych;
 • wspieranie inicjatyw twórczych uczniów;
 • przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków do poszukiwania i porządkowania informacji z różnych źródeł;
 • udział w realizacji edukacji czytelniczo-medialnej;
 • popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wspieranie pracy nauczycieli i rodziców.

 

 • 38. 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez:
 • tworzenie aktywu bibliotecznego, którego zadaniem jest pomoc w pracach bibliotecznych, prowadzenie wykazu czytelnictwa swojej klasy, informowanie o terminie zwrotu książek i nowościach czytelniczych,
 • nauczyciel bibliotekarz: pomaga uczniom w doborze literatury, udziela porad bibliograficznych, udostępnia uczniom miejsca w kąciku czytelniczym na odrabianie lekcji oraz udziela pomocy w ich odrabianiu, prowadzi indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze.
 1. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie:
 • poznawania uczniów i ich preferencji czytelniczych;
 • uczestnictwa nauczycieli bibliotekarzy w pracach zespołów nauczycieli;
 • gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli;
 • poradnictwa w wyszukiwaniu literatury metodycznej oraz przygotowanie bibliografii na dany temat dla nauczycieli;
 • tworzenie kartotek zagadnieniowych dla nauczycieli.
 1. W ramach współpracy z rodzicami biblioteka szkolna:
 • udostępnia rodzicom księgozbiór dotyczący problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych;
 • udziela informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracuje w poznawaniu ich preferencji czytelniczych.
 1. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z innymi bibliotekami w zakresie organizowania imprez czytelniczych, wyposażenia międzybibliotecznych zbiorów.
 2. Biblioteka działa na podstawie regulaminu biblioteki, który określa prawa i obowiązki osób korzystających ze zbioru biblioteki.
 3. Regulamin biblioteki zatwierdza dyrektor.
 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 5. Godziny pracy biblioteki dostosowane do potrzeb uczących się dzieci ustala dyrektor.
 6. Przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej regulują odrębne przepisy.

 

 • 39. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd, szkoła organizuje opiekę nad uczniami dowożonymi.
 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi szczegółowo określa regulamin.
 2. Dla uczniów miejscowych, których rodzice pracują, istnieje możliwość opieki świetlicowej, po uprzednim złożeniu wniosku przez rodziców do dyrektora szkoły.

 

 • 40. 1. W szkole istnieje możliwość spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce prowadzonej przez prywatny podmiot gospodarczy.
 1. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne, bądź finansowane przez pomoc społeczną.
 2. Warunki korzystania ze stołówki ustala dyrektor.

 

 • 41. 1. W szkole dostępny jest dla uczniów gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 1. Wymagania wobec tych gabinetów oraz zakres ich działalności określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 6

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

 • 42. 1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy.
 1. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:
  • planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w tym         z wychowawcami klas;
  • dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla uczniów;
  • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:
 2. rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia,
 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,
 4. możliwości dalszego kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
 5. programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;
  • prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich rodziców;
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
  • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.

 

 

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 • 43.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji, zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 1. W uzasadnionych przypadkach w szkole może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
 2. W szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
 3. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.
 4. Początkującym nauczycielom i wychowawcom Dyrektor szkoły przydziela, w razie potrzeby, doświadczonego opiekuna z grona pedagogicznego.

 

 • 44.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece uczniów:

1) w czasie zajęć obowiązkowych,

2)  w czasie zajęć pozalekcyjnych,

 1. nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo w czasie oczekiwania uczniów na popołudniowe zajęcia pozalekcyjne (uczeń ma obowiązek przybywać do szkoły nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć),

3)  podczas wycieczek.

 1. Nauczyciel jest obowiązany do poszanowania godności ucznia.
 2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
 • przedstawiania programu nauczania i proponowania podręczników obowiązujących uczniów;
 • realizowania programów kształcenia oraz wychowania i opieki;
 • właściwego doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu przydzielonych zajęć edukacyjnych;
 • realizowania programów i planów pracy szkoły w zakresie wskazanym dla danego nauczyciela;
 • realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów w przewidzianym przepisami prawa wymiarze i zakresie;
 1. dostępność w szkolew wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć –                 w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.
 • wzbogacania swojego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • wspierania, poprzez działania pedagogiczne, rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań dostosowanych do potrzeb uczniów;
 • udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
 • bezstronnego, obiektywnego, sprawiedliwego oraz systematycznego oceniania i traktowania wszystkich uczniów;
 • informowania rodziców uczniów i wszystkich członków rady pedagogicznej (w zależności od potrzeb i sytuacji) o osiągnięciach i niepowodzeniach szkolnych swoich uczniów;
 • uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej nauczania przedmiotu i działalności wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami dyrektora;
 • pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym przez dyrektora regulaminem i harmonogramem;
 • sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych na terenie szkoły i poza nią, zgodnie z przepisami BHP i odrębnymi regulaminami;
 • wykonywania poleceń służbowych.
 1. Do 20 września każdego roku nauczyciele przedstawiają dyrektorowi szkoły plany pracy
  dydaktyczno-wychowawczej, ponadto dopuszcza się składanie przez nauczycieli planów
  wynikowych.

 

 

 

 • 45.1. Nauczyciel ma prawo do korzystania z funduszu socjalnego i zdrowotnego – zgodnie z opracowanymi regulaminami.
 1. Każdy pracownik szkoły ma prawo korzystania z odzieży ochronnej, środków czystości i innych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 46.1. Wychowawca klasy, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem dziecka, tworzy warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym.
 1. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych, wewnątrzoddziałowych, oraz między uczniami i dorosłymi.
 2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 wychowawca podejmuje następujące zadania:
 • otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 1. zajęcia tematyczne do realizacji na godzinach wychowawczych,
 2. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i mających trudności i niepowodzenia);
 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 2. współdziałania z rodzicami, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych i otrzymywania od nich pomocy w swoich przedsięwzięciach oraz włączania ich w życie oddziału i szkoły,
 3. współpracuje z pedagogiem szkolnym, specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań                   i szczególnych uzdolnień uczniów, organizującymi odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych.
 4. Wychowawca realizuje zadnia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wychowawca ma obowiązek wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Wychowawca wprowadza do swojej pracy, w zależności od potrzeb, inne formy realizacji zadań wychowawczych, np.: wieczorki tematyczne, dyskoteki klasowe, wycieczki, biwaki, ogniska, wspólne uczestnictwo w spektaklach teatralnych i filmowych, itp.
 7. Wychowawca współpracuje z rodzicami w zakresie organizowania życia klasowego.
 8. Wychowawca organizuje spotkania z rodzicami, których celem jest informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów. Spotkania te winny nieść informacje o potrzebach psychofizycznych młodzieży i o właściwym postępowaniu.
 9. Wychowawca jest zobowiązany do utrzymywania (w razie potrzeby) ciągłych indywidualnych kontaktów z rodzicami i umożliwienia im spotkań z nauczycielami uczącymi dziecko.
 10. Wychowawca ma prawo w swojej pracy korzystać z pomocy dyrektora i innych organów szkoły.
 11. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych.

 

 • 47.1. Szkoła zatrudnia: pedagoga, psychologa, logopedę, terapeutów pedagogicznych i pedagoga specjalnego.
 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
  edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.    .
 3. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:
 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 1. rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i   nauczycielom;
 • współpraca z innymi podmiotami,
 • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.

 

 • 48. 1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.
 1. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:
 • w ramach pracy pedagogicznej:
 1. udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego,
 2. sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej,
 4. udzielanie porad przy wyborze lektury,
 5. opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 6. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze) i umiejętności korzystania z informacji,
 7. wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie właściwej lektury i informacji,
 8. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkół i bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi;
 • w ramach prac organizacyjno-technicznych m.in.:
 1. informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 2. gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja zbiorów,
 3. sporządzanie planów pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,
 4. organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

 

 • 49. 1. W szkole zatrudniani są pracownicy niepedagogiczni.
 1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.
 2. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w stanie zapewniającym bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość w budynku szkolnym i wokół niego.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor.
 4. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 5. Każdy pracownik:
 • zobowiązany jest zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zwrócić się o podanie celu pobytu i ewentualnie zobowiązać do opuszczenia terenu szkoły,
 • powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

 • 50. 1. W szkole zatrudniony jest sekretarz szkoły, do którego należy prowadzenie kancelarii oraz innych spraw szkoły zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków, w tym m. in.:
 • przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prowadzenie dokumentacji,

2)  wydawanie uczniom i pracownikom dokumentów,

3)  obsługa spraw uczniowskich i pracowniczych,

4)  obsługa innych interesantów, udzielanie informacji,

5)  prowadzenie spraw kadrowych,

6)  zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych,

7)  sporządzanie sprawozdawczości,

8)  przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji, rejestrowanie pism wchodzących               

     i wychodzących,

9)  przepisywanie i wysyłanie korespondencji.

10) wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń, prowadzenie ewidencji delegacji 

     służbowych i zamawianie druków szkolnych.

 

 

 

Rozdział 8

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

 • 51. 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Ocena powinna spełniać trzy podstawowe funkcje:
 • dydaktyczną (wpływa dodatnio na wyniki nauczania);
 • wychowawczą (słuszna w przekonaniu nauczycieli i uczniów);
 • społeczną (uwzględnia normy społecznie przyjęte, uświadamia znaczenie nauki dla życia w przyszłości).
 1. Ocena powinna być:
 • racjonalna (oparta na przesłankach naukowych);
 • obiektywna (wyrażająca rzeczywiste rezultaty pracy uczniów, wkład pracy ucznia);
 • porównywalna (oparta na jednolitych kryteriach);
 • egalitarna (oparta o takie kryteria i metody, które mogłyby być zastosowane w każdej szkole i przez każdego nauczyciela);
 • konkretna (odnosząca się do jednoznacznie określonych zadań);
 • jawna (zakłada się informowanie na bieżąco o ocenie ich pracy);
 • opłacalna (z punktu widzenia czasu i wysiłku zużytego przez uczniów i nauczyciela w celu jej ustalenia);

 

 • 52. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze, nad czym powinien jeszcze popracować i jak się uczyć, a w szczególności:
  • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
  • udzielanie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszej pracy;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • monitorowanie pracy ucznia.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;
 • ustalone kryteria oceniania zachowania;
 • bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali i w formach określonych w niniejszym systemie;
 • przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

      1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

      2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 • 53. Zasady oceniania i skala ocen.
 1. W klasach I-III szkoły podstawowej system oceniania obejmuje:
 • ocenę klasyfikacyjną roczną i śródroczną, która jest oceną opisową zawierającą poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazującą potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;
 • ocena śródroczna jest przekazana rodzicom w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkaniach z rodzicami podsumowujących półrocze;
 • ocenę bieżącą wyrażoną za pomocą znaków cyfrowych w następującej skali:
 1. 6 – celujący – cel
 2. 5 – bardzo dobry- bdb
 3. 4 – dobry- db
 4. 3 – dostateczny- dst
 5. 2 – dopuszczający -dop
 6. 1 – niedostateczny- ndst ;

       W ocenianiu bieżącym możliwe jest stosowanie znaków„+” i „-”;

 • ocena z przedmiotu religia lub etyka jest ustalana wg skali przyjętej w klasach IV-VIII;
 • ustala się następujące ogólne kryteria ocen bieżących:
 1. 6 (celujący – cel) – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, posługuje się biegle zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania nietypowe, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 2. 5 (bardzo dobry – bdb) – otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony w podstawie programowej; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach,
 3. 4 (dobry – db) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu dobrym; poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 4. 3 (dostateczny – dst) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni zakresu wiedzy i umiejętności z podstawy programowej; ma podstawowy zasób wiedzy, rozwiązuje samodzielnie proste zadania, a przy pomocy nauczyciela zadania typowe                   o niewielkim stopniu trudności,
 5. 2 (dopuszczający – dop) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej, ale braki te nie przeszkadzają w uzupełnianiu wiedzy w ciągu dalszej nauki; rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela; opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w elementarnym zakresie,
 6. 1 (niedostateczny – nast.) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;
 • na ocenę bieżąca składają się następujące elementy pracy ucznia realizowane podczas nauki stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej:
 1. aktywność i zaangażowanie,
 2. samodzielność i kreatywność,
 3. zainteresowanie,
 4. czytanie,
 5. mówienie,
 6. pisanie,
 7. kartkówki sprawdzające bieżące postępy i umiejętności ucznia,
 8. sprawdziany przeprowadzone zgodnie z programem nauczania danej klasy i postępami uczniów,
 9. pisanie z pamięci i ze słuchu przeprowadzone po utrwaleniu określonych umiejętności,
 10. samodzielne prace pisemne,
 11. prace domowe ucznia.
 • uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej,
 • w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić                      o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału,
 • na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas,
 • klasyfikacja roczna uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły przez ucznia lub jego rodziców, po zakończeniu egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego czy sprawdzającego, dokumentacja

            (sprawdzona i oceniona egzaminacyjna praca ucznia wraz z protokołem) jest udostępniana do

            wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne, otrzymane podczas nauki stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej, ustala się w stopniach według następującej skali:

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

Celujący

cel

6

Bardzo dobry

bdb

5

Dobry

db

4

Dostateczny

dst

3

Dopuszczający

dop

2

Niedostateczny

ndst

1

 

a ponadto:

 • oceny bieżące i śródroczne mogą być podwyższone przez stawianie plusów lub obniżone przez stawianie minusów, a jedyną negatywną oceną jest stopień niedostateczny,
 • oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi; formę odnotowywania osiągnięć ucznia ustala wychowawca klasy, ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen bieżących ustala nauczyciel prowadzący,
 • klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania,
 • klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu zajęć, datę ustala dyrektor w zależności od terminu ferii zimowych (styczeń lub luty),
 • klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania,
 • na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne             z tych przedmiotów obowiązkowych, które zakończyły się w klasach niższych,
 • w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a ocenę zachowania – wychowawca klasy,
 • śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne,
 • roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły,
 • oceny klasyfikacyjne ustalone przez nauczyciela nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją administracyjną,
 • ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego,

 • począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym   planie nauczania, uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne,

 • o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który posiada średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
 1. uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć,
 • o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się  

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych otrzymał pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty,

 • egzamin ma powszechny i obowiązkowy charakter i jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • procedury, warunki, tryb i sposób odbywania egzaminu ósmoklasisty oraz rodzaj dokumentacji określają odrębne przepisy.
 • uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt.17), powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

2a. W roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy kończy szkołę podstawową, jeżeli:

 • otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne,
 • przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty,

2b. W arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia, o którym mowa       w ust. 2a, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika wstawia się poziomą kreskę.

2c. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 2a, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej               w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda               i technika wstawia się poziomą kreskę.

2d. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 2a, powtarza klasę VIII szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

3. Ogólne kryteria stopni.

1) stopień celujący otrzymuje uczeń:

 1. którego osiągnięcia edukacyjne znacznie wykraczają poza program zajęć edukacyjnych

            w danej klasie,

 1. który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
 3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych

             w danej klasie,

 1. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

      3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dobry dla danych zajęć edukacyjnych,
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych,
 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych,
 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń:

 1. który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dopuszczający,
 2. którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

4. Zasady SSO

 • Zasada jawności – nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania z nauczanego przedmiotu a wychowawca klasy także z kryteriami ocen  zachowania; uczeń i rodzic na bieżąco jest informowany                   o otrzymanej ocenie i konsekwencjach z niej wypływających.
 • Zasada systematyczności – uczeń jest oceniany systematycznie z różnych form aktywności.
 • Zasada wzmacniania pozytywnego – nauczyciel w procesie oceniania pobudza ucznia do dalszej pracy poprzez podkreślanie pozytywów, wspieranie go i mobilizowanie.
 • Zasada terminowego oddawania prac pisemnych – uczeń jest informowany na bieżąco o ocenach z odpowiedzi ustnych, oceny z prac pisemnych podawane są w ciągu 2 tygodni.
 • Zasada dokumentowania – nauczyciel gromadzi i przechowuje prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany zapowiedziane) przez rok szkolny, oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.
 • Zasada higieny umysłowej ucznia – nauczyciel powinien uwzględnić możliwości przyswajania wiedzy dając odpowiedni czas na opanowanie materiału, nauczyciel przestrzega ustalonych    zasad częstotliwości prac pisemnych. 

5. Procedury SSO

1)  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; poinformowanie uczniów oraz ich rodziców zostaje udokumentowane odpowiednimi  zapisami w dzienniku zajęć danego oddziału.
 • Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach edukacyjnych. Nauczyciel udostępnia prace rodzicom – na ich prośbę – na spotkaniu z rodzicami lub konsultacjach z nauczycielem. 
 • Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę pisemnie lub ustnie w ciągu 7 dni.
 • Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb

       psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

 • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku zajęć wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej,
 • Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku   wychowania fizycznego uczeń może być zwolniony z wykonywania niektórych, wskazanych  przez lekarza ćwiczeń fizycznych i jest oceniany oraz klasyfikowany, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii lekarza. Uczeń całkowite zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego, w czasie trwania zwolnienia, nie jest z nich oceniany.
 • W przypadku, kiedy okres zwolnienia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego uniemożliwia

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji,   natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.         W przypadku zajęć komputerowych lub informatyki, w takiej sytuacji w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 • Uczeń korzystający ze zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek biernego uczestniczenia w zajęciach swojego oddziału (grupy) na zasadzie obserwatora. W przypadku zwolnienia z zajęć informatyki uczeń przebywa w bibliotece. Uczeń może być zwolniony z ostatnich lub pierwszych lekcji wychowania fizycznego lub  informatyki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.
 • Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie i traktowana jest jako zmiana oświadczenia woli rodziców.
 • W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii lub etyki na podstawie zmiany oświadczenia,  uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.
 • Jeżeli rezygnacja z nauczania religii lub etyki nastąpiła po zakończeniu klasyfikacji rocznej lub końcowej, ocena z religii będzie umieszczona na świadectwie szkolnym i będzie wliczana do średniej. Jeżeli rezygnacja nastąpiła przed zakończeniem klasyfikacji, ocena nie będzie  
 • W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, na świadectwie wpisuje się jedną ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
 • Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 • Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach religii, etyki lub wychowania do życia w rodzinie w czasie trwania tych zajęć przebywa w bibliotece. Uczeń jest zwolniony z ostatnich lub pierwszych lekcji tych zajęć.
 • Minimalną ilość ocen jaką uczeń powinien otrzymać z każdego przedmiotu określa przedmiotowy system oceniania.
 • W zależności od specyfiki przedmiotu uczeń powinien otrzymywać oceny z różnych form aktywności, szczegółowo określają to przedmiotowe systemy oceniania.
 • Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej stosuje się przedmiotowe systemy oceniania.
 • W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie 3 prace pisemne podsumowujące dział nauczania, w ciągu dnia jedna z wyżej wymienionych prac. Kartkówka nie jest pracą podsumowującą, jest sprawdzianem z trzech ostatnich lekcji. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, z zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.
 • Klasyfikowanie śródroczne i roczne odbywa się na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej nie wcześniej niż 10 dni przed zakończeniem zajęć.
 • Na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej należy poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych.
 • Ustala się następujący sposób informowania rodziców o postępach ucznia:
 1. a) konsultacje z rodzicami,
 2. b) wywiadówka,

c)dziennik elektroniczny.

 • Na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej należy poinformować ucznia i jego rodziców o proponowanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 • Ustala się następującą formę informowania uczniów o przewidywanych ocenach:
 1. nauczyciel w wydzielonej kolumnie w dzienniku wpisuje przewidywaną ocenę i informuje o niej ucznia,
 2. wychowawca na podstawie proponowanych przez nauczycieli ocen informuje pisemnie rodziców.
 • Warunkiem uzyskania wyższej oceny rocznej niż przewidywana, jest ustna prośba ucznia skierowana do nauczyciela o umożliwienie podwyższenia oceny.
 • Z prośbą do nauczyciela o podwyższenie oceny z danego przedmiotu zwrócić się mogą uczniowie, których oceny cząstkowe wskazują na dużą szansę uzyskania wyższej oceny niż proponowana.
 • Nauczyciel informuje ucznia o danej mu możliwości podwyższenia oceny oraz podaje zakres materiału i termin jego zaliczenia. Zaliczenie musi się odbyć przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 • W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

6. Egzamin klasyfikacyjny

 • Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 • Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 • Na pisemną prośbę rodziców lub ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż dzień przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 • Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 • Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą – także rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.
 • Na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców skierowany do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły po zakończeniu egzaminu sprawdzona i oceniona egzaminacyjna praca ucznia wraz z protokołem (jego kopią) jest udostępniana wyłącznie uczniowi lub jego rodzicom do wglądu na terenie szkoły w miejscu i czasie wskazanym przez adresata wniosku, przy jego stałej obecności.               Nie przewiduje się przekazywania, kopiowania, fotografowania i wypożyczania do kopiowania ww. dokumentów.
 • Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej za wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, gdzie egzamin ma formę   zadań praktycznych.
 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 • Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 • Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1),2),3) i realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 • Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 • Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator.
 • Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator wystawia ocenę.
 • W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 • Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół  stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.                          Po przeprowadzonym egzaminie klasyfikacyjnym dokonuje się stosownego wpisu do arkusza 

             ocen ucznia.

 • Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn uzasadnionych, może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o wyznaczenie nowego terminu. Z prośbą do dyrektora szkoły zwrócić się również mogą rodzice ucznia lub  nauczyciel – wychowawca.
 • Nowy termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, rodzice ucznia, nauczyciel – wychowawca i uczeń. Egzamin dotyczący klasyfikacji rocznej musi odbyć się nie później niż do 30 września.
 • Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego rocznego nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej. Nie ma też prawa do egzaminu

7. Egzamin poprawkowy

 • Egzamin poprawkowy ma prawo zdawać uczeń, który na koniec roku szkolnego uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w przypadku ucznia, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.
 • Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.
 • Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt.6).
 • Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
 • Na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców skierowany do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły po zakończeniu egzaminu sprawdzona i oceniona egzaminacyjna praca ucznia wraz z protokołem (jego kopią) jest udostępniana wyłącznie uczniowi lub jego rodzicom do wglądu na terenie szkoły w miejscu i czasie wskazanym przez adresata wniosku, przy jego stałej obecności.                Nie przewiduje się przekazywania, kopiowania, fotografowania i wypożyczania do kopiowania ww. dokumentów

8. Egzamin sprawdzający

 • Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, której tryb, sposób postępowania oraz procedurę określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.
 • Przepis pkt.1) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 • Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu sprawdzającego podejmuje dyrektor szkoły.
 • Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami wyznacza termin egzaminu, który musi się odbyć w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 • Propozycję pytań (zadań) przygotowuje nauczyciel przedmiotu i przedkłada je dyrektorowi szkoły.
 • Egzamin sprawdzający przeprowadza dyrektor szkoły lub jego zastępca w obecności nauczyciela przedmiotu i dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 • Nauczyciel na własną prośbę może zrezygnować z uczestnictwa w przeprowadzaniu egzaminu, wówczas zastępuje go nauczyciel tego lub pokrewnego przedmiotu.
 • Na egzaminie sprawdzającym może być obecny rodzic.
 • Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający pytania, wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. Protokół przechowuje się w arkuszu ocen ucznia.
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego       w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 • 54. Kryteria oceny zachowania.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym podczas nauki stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej, respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.
 4. W klasach I-III szkoły podstawowej przyjmuje się następujące kryteria oceniania:
 • ocena wyróżniająca – uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań    i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. Jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny i kulturalny. W kontaktach     z osobami dorosłymi i kolegami posługuje się poprawną polszczyzną. Dotrzymuje zawartych umów. Doskonale radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego. Dba                          o bezpieczeństwo własne i innych;
 • ocena bez zastrzeżeń – uczeń w miarę swoich możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków, aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest koleżeński, uczynny. Stara się dotrzymywać warunków zawartych umów. Jest koleżeński wobec rówieśników, potrafi współpracować w zespole. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw, zajęć i ich przestrzega;
 • ocena niezadowalająca – uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Ma jednak trudności z ich przestrzeganiem. Rozumie na czym polega koleżeństwo. Ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. Używa wulgarnego słownictwa. Ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale nie zawsze ich przestrzega.

 

 

 1. Począwszy od klasy IV ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:

      1)  wzorowe

2)  bardzo dobre

3)  dobre

4)  poprawne

5)  nieodpowiednie

6)  naganne

 1. Oceny zachowania śródroczne można wpisywać w dzienniku lekcyjnym i arkuszach ocen następującymi skrótami:

1)  wz

2)  bdb

3)  db

4)  pop

5)  npd

6)  ng

 1. Ocenę roczną wpisuje się w pełnym brzmieniu w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen i na świadectwach.
 2. Oceny śródroczne i roczne wpisuje wychowawca klasy.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, po uzyskaniu opinii pozostałych nauczycieli i uczniów danej klasy oraz po dokonanej samoocenie ucznia.
 5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy

programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną z zastrzeżeniem ust.18.
 2. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania wystawiana jest z uwzględnieniem sześciu kategorii. Uczeń może w każdej z tych kategorii uzyskać od 0 do 5 punktów [w punkcie 1) otrzymuje punkty za dwie podkategorie].
 • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 1. nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru:

 5 p.

4 p.

3 p.

2 p.

1 p.

0 p.

wszystkie godziny usprawiedliwione

 

7 godzin

nieusprwiedl.

 

8-14 godzin

nieusprawiedl.

 

15-21 godzin

nieusprawiedl.

 

21-28 godzin

nieusprawiedl.

 

29 i więcej

godzin

nieusprawiedl.

 

 

 

 

 1. wykonywanie zadań domowych, przygotowanie do zajęć:

5 p.

4 p.

3 p.

2 p.

1 p.

0 p.

zawsze

na ogół

w większości

w mniejszości

rzadko

nagminnie nieprzygotowany

 • Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
 1. uczeń wywiązuje się z powierzonych obowiązków, dotrzymuje terminów (zwrot książek, ocenionych sprawdzianów, podejmowanie zobowiązań); szanuje mienie prywatne oraz publiczne, podejmuje działania na rzecz klasy (praca w samorządzie klasowym, organizacja uroczystości klasowych i aktywny w nich udział); podejmuje działania na rzecz szkoły (promocja szkoły, uczeń wykorzystuje swój potencjał i uzdolnienia, udział w apelach); podejmuje działania na rzecz środowiska

5 p.   

zawsze postępuje zgodnie            z dobrem społeczności szkolnej

4 p.  

na ogół

3 p.

w większości 

2 p.   

w mniejszości 

1 p.

rzadko 

0 p.   

nagminnie nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

 • Dbałość o honor i tradycje szkoły
 1. uczeń na co dzieńnosi stosowny strój i jego wygląd nie budzi zastrzeżeń: naturalny kolor włosów, bez makijażu, strój czysty, schludny, stosowny do wieku szkolnego, nosi obuwie zamienne; podczas uroczystości szkolnych uczeń ma stosowny strój, niebudzący zastrzeżeń wygląd: biała bluzka (koszula), ciemna spódnica (spodnie),  nosi obuwie zamienne

5 p.

zawsze dba             o honor       i tradycje szkoły 

4 p.

na ogół 

3 p.

w większości 

2 p.

w mniejszości 

1 p.

 rzadko 

0 p.

nagminnie nie dba           o honor i tradycje szkoły

 • Dbałość o piękno mowy ojczystej
 1. uczeń dba o kulturę słowa, przestrzega zasad poprawności mowy ojczystej; nie stosuje wulgaryzmów i agresji słownej (do kolegi, koleżanki, nauczyciela, pracownika szkoły)

5 p.        zawsze dba           o piękno mowy ojczystej

4 p.  

na ogół

3 p.  

w większości

2 p.   

w mniejszości 

1 p.

rzadko

0 p.

nigdy nie dba o piękno mowy ojczystej

 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 1. właściwie reaguje na zagrożenia (informuje odpowiednie osoby); nie stosuje agresji słownej, fizycznej i psychicznej; stosuje się do regulaminów obowiązujących w szkole; przestrzega zasad higieny osobistej, dba o środowisko naturalne; nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych; nie podejmuje działań ryzykownych

5 p.

zawsze dba           o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób

4 p.

na ogół

3 p.  

w większości

2 p.    

w mniejszości

1 p. 

rzadko

0 p. 

nigdy nie dba             o bezpieczeństwo       i zdrowie własne        i innych

 • Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom
 1. zna i przestrzega zasady kulturalnego zachowania się, jest uczciwy, taktowny, życzliwy dla otoczenia; z szacunkiem odnosi się do kolegów i dorosłych; reaguje na przejawy zła; szanuje pracę własną i innych; pomaga kolegom w nauce; nie stosuje agresji słownej ani fizycznej, nie zastrasza, nie wymusza dóbr materialnych,  nie obraża, nie ośmiesza, nie komentuje wypowiedzi kolegów

5 p.

zawsze zachowuje się godnie     i kulturalnie

4 p.  

na ogół

3 p.  

 w większości

2 p.  

w mniejszości

1 p.

rzadko

0 p. 

nigdy nie zachowuje się godnie                  i kulturalnie

 • Dodatkowe punkty otrzymuje uczeń za godne reprezentowanie szkoły na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym (uzyskuje dodatkowo 1-5 punktów)
 1. 1 pkt  –  za reprezentowanie na szczeblu szkolnym
 2. 2 pkt. –  na szczeblu gminnym
 3. 3 pkt. –  na szczeblu powiatowym
 4. 4 pkt. –  na szczeblu wojewódzkim
 5. 5 pkt. –  na szczeblu krajowym

            za udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych i innych    

            otrzymuje punkty jednorazowo, za najwyższe osiągnięcie.

 • Uczeń otrzymuje punkty ujemne (-5 punktów) za następujące sytuacje szczególne:
 1. dokonanie kradzieży
 2. znieważenie pracownika szkoły
 3. opuszczenie w ciągu semestru bez usprawiedliwienia 40 i więcej godzin lekcyjnych
 4. palenie papierosów, bycie pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających na terenie szkoły lub poza szkołą (np. na wycieczce szkolnej)
 5. rozprowadzanie środków odurzających, papierosów, alkoholu
 6. stosowanie cyberprzemocy
 7. otrzymanie nagany dyrektora szkoły
 8. otrzymanie nagany wychowawcy klasy.
 • Łączna liczba punktów i ocena całościowa zachowania

Łączna liczba punktów

 

Ocena całościowa

 

Skrót

35-31

wzorowe

wz

30-26

bardzo dobre

bdb

25-21

dobre

db

20-14

poprawne

pop

13-7

nieodpowiednie

ndp

6 – 0

naganne

ng

 • Ocenę zachowania wystawia wychowawca na podstawie uzyskanych przez ucznia punktów z uwzględnieniem powyższych kategorii, po zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz samooceny uczniów i oceny klasy.
 1. Nieobecności ucznia w szkole oraz podczas zajęć hybrydowych lub zdalnych:
 • nieobecność ucznia w szkole, rodzic usprawiedliwia w ciągu dwóch tygodni,
 • nieobecność ucznia w szkole, rodzic może usprawiedliwić ustnie lub pisemnie (w tym zwolnienia lekarskie),
 • w przypadku nieobecności ucznia w szkole trwającej dłużej niż trzy dni, rodzic ma obowiązek osobiście powiadomić szkołę o przyczynie.
 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany powiadomić ucznia o przewidywanej ocenie z zachowania na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Termin posiedzenia komisji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i rodzicami.                   W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej szkole,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, który zawiera:
 • skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

 • 55. Sposoby motywowania uczniów:
 • udział w kołach zainteresowań;
 • wyróżnienia i nagrody;
 • pochwały i uwagi pozytywne;
 • dostrzeganie wysiłku uczniów.

 

 • 56.1. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania polega na weryfikacji efektywności jego stosowania.
 1. Sposoby realizacji:
 • gromadzenie informacji zwrotnej od różnych podmiotów (nauczyciel – uczeń – rodzice – dyrektor),
 • opracowanie narzędzi do badań np. rozmowy z uczniami, nauczycielami, obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli, ankiety itp., spotkania rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, spotkania z rodzicami,
 • monitorowanie, korygowanie niedociągnięć ujawnionych w procesie stosowania wewnątrzszkolnego oceniania.

 

 

Rozdział 9

Uczniowie szkoły

 

 

 • 57.1 Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Opieką, wychowaniem i kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczna, na wniosek i za zgodą rodziców ucznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Nauczaniem indywidualnym obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczna, na wniosek i za zgodą rodziców ucznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w szkole na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 5. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.
 6. Osoby, o których mowa w ust. 6 mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

 

 • 58.1. Uczeń zgodnie z Konwencją Praw Dziecka ma prawo do:

     1)  informacji,

     2)  wolności słowa i wyznania,

     3)  nauki,

     4)  godnego traktowania,

     5)  wolności zrzeszania,

     6)  ochrony prywatności,

     7)  równego traktowania wobec prawa szkolnego,

     8)  znajomości swoich praw, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, do ochrony poszanowania godności,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych (o ile nie narusza tym dóbr osobistych innych osób),
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
 6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
 7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 8. korzystania z poradnictwa oraz terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki,
 10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się                 w organizacjach działających w szkole,
 11. bezpłatnego dowozu do szkoły.
 12. Uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 59.1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a zwłaszcza:
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz przygotowywania się do nich i właściwego zachowania w ich trakcie,
 • uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie; mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali,          w której odbywają się zajęcia,
 • uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,
 • w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia zajęć przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela; nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, w szczególności:
 1. na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby,
 2. zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno w szkole, jak i poza nią,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
 • dbania o estetyczny i schludny wygląd zewnętrzny, obowiązuje strój stosowny do wieku szkolnego oraz noszenie obuwia zamiennego; w czasie  uroczystości szkolnych obowiązuje   strój galowy (biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie).
 • przestrzegania całkowitego zakazu posiadania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
 1. dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt,
 2. nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP3, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,
 3. niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby,
 4. niedozwolone jest nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej przebywających bez zgody dyrektora lub wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego dane zajęcia,
 5. w przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma prawo do odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia, udzielenia uczniowi nagany regulaminowej i przekazania odebranego urządzenia dyrektorowi szkoły, który zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia,
 6. w przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia, nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły, który udziela uczniowi nagany i zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia.

 

 • 60. Szczegółowe regulacje w zakresie nagród i kar.
 1. Nagrody:

        1) uczeń może otrzymać nagrodę za:

 1. rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
 2. pracę na rzecz szkoły,
 3. wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub sztuce,

  2)  ustala się następujące rodzaje nagród:

 1. pochwała wychowawcy klasy,
 2. pochwała dyrektora szkoły na apelu ogólnoszkolnym,
 3. list pochwalny do rodziców,
 4. nagrody rzeczowe fundowane przez radę rodziców, dyrektora lub inne organizacje i instytucje,
 5. świadectwo z wyróżnieniem.
 6. Kary:

        1)  uczeń podlega karze za:

 1. naruszenie praw i obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzszkolnych,
 2. lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych,
 3. naruszanie podstawowych zasad współżycia na terenie szkoły,
 4. naruszanie nietykalności cielesnej,
 5. nieposzanowanie godności ludzkiej,
 6. niszczenie mienia szkolnego,
 7. palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających,
 8. wagary,
 9. wchodzenie w kolizję z prawem.

        2)  ustala się następujące rodzaje kar:

 1. upomnienie ustne nauczyciela, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły,
 2. nagana wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły,
 3. przeniesienie do równoległej klasy po decyzji rady pedagogicznej,
 4. odsunięcie od udziału w wycieczce, biwaku klasowym i imprezach kulturalno- oświatowych niezwiązanych z realizacją podstawy programowej,
 5. zawieszenie w prawach ucznia,
 6. w przypadku zawinienia zbiorowego czasowe zawieszenie klasy od imprez kulturalno – oświatowych,
 7. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.
 8. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach:
 • rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
 1. dokonania kradzieży, rozboju, pobicia lub zranienia człowieka,
 2. podejmowania działań i prezentowania zachowań mogących mieć demoralizujący wpływ na innych uczniów jak posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie narkotyków, posiadanie lub spożycie alkoholu na terenie szkoły lub w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 3. przebywanie na zajęciach szkolnych w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 4. dopuszczania się przez ucznia aktów wandalizmu,
 5. postępowania uwłaczającego godności własnej ucznia lub innych członków społeczności szkolnej lub też godzącego w dobre imię szkoły,
 6. za nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub innych zajęć szkolnych w Internecie i innych środkach masowego przekazu;
 • systematycznego opuszczania przez ucznia obowiązkowych zajęć bez usprawiedliwienia, mimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych;
 1. Kara powinna być adekwatna do popełnionego naruszenia.
 2. Zakazane jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
 3. O zastosowaniu wobec ucznia karze powiadamia się rodziców.
 4. Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary (nie wymaga ono szczegółowego uzasadnienia), w następującym trybie:
 • odwołanie od kary nałożonej przez nauczyciela lub wychowawcę klasy uczeń lub jego rodzic składana piśmie do dyrektora w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary,
 • odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 14 dni,
 • odwołanie od kary nałożonej przez dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzic składa na piśmie za pośrednictwem dyrektora do rady pedagogicznej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary,
 • rada pedagogiczna rozpatruje odwołanie od kary na najbliższym posiedzeniu,
 • uczeń lub jego rodzice otrzymują pisemną odpowiedź o utrzymaniu kary w mocy, uchyleniu kary albo zmianie kary na łagodniejszą od nałożonej,
 • decyzja dyrektora lub rady pedagogicznej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 10

Oddział przedszkolny

Cele i zadania

 

 • 61. 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 1. Cele realizowane są poprzez realizację zadań takich jak:
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
 • nabywanie przez dziecko kompetencji językowych;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
 • wychowanie dla poszanowania dla otaczającej przyrody;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
 • zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym
oraz w czasie zajęć poza szkołę

 

 • 62. 1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w oddziale przedszkolnym sprawują nauczyciele.
 1. Rozkład dnia uwzględnia równomiernie rozłożenie zajęć w ciągu całego pobytu w oddziale przedszkolnym i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym powietrzu.
 2. Sala zajęć posiada właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
 3. Stoliki, krzesła i wyposażenie sali dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.
 4. Dzieci uczęszczające do oddziału obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego mogą korzystać z opieki gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 5. W trakcie zajęć poza terenem szkoły w tym m.in. wycieczki dydaktycznej lub rekreacyjnej (spaceru) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym.

 

Organy oddziału przedszkolnego

 

 • 63. 1. Organami oddziałów przedszkolnych są wskazane w § 7 ust. 1 statutu za wyjątkiem samorządu uczniowskiego.
 1. Rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w ustawie.
 2. Przedstawiciel rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 wchodzi w skład rady rodziców.

 

Organizacja oddziału przedszkolnego

 

 • 64. 1. Oddziały przedszkolne zachowują odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie jest zorganizowane na zasadach określonych dla przedszkoli.
 1. W szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny, realizujący program wychowania przedszkolnego.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
 3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut, a czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozwoju i potrzeb psychofizycznych dzieci – nie dłużej jak 30 minut.
 4. Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
 5. Rekrutację do oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy.

 

 • 65. 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia i zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 1. Terminy przerw w pracy oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły.
 2. W oddziale przedszkolnym realizowane są programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 3. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 6. Na wniosek rodziców w oddziale rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe np. rytmika.
 7. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.
 8. Zajęcia dodatkowe są finansowane przez rodziców.
 9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz radą rodziców.
 10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi do 30 minut.
 11. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedzichowo.
 12. Rodzice wnoszą odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z zawartą umową z dyrektorem.
 13. Zmianę organizacji pracy w oddziałach przedszkolnym przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii a dotyczy to zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w oddziałach z uwagi na przerwę w szkole.

 

 

 

 • 66. 1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają rodzice.
 1. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nazwę, numer i serię dokumentu tożsamości osoby wskazanej do odbioru dziecka.
 3. Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
 4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Pracownicy szkoły odmawiają wydania dziecka osobie, która nie posiada stosownego upoważnienia lub może wzbudzać obawy co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze ze szkoły do domu (np. będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).
 6. Szkoła sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, w wyjątkowych sytuacjach może to być upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły, do czasu odbioru dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę.

 

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

 

 • 67. 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jest odpowiedzialny za:
  • jakość oraz wyniki pracy, dydaktycznej i wychowawczej;
  • bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków podczas zajęć;
  • pobudzanie procesów rozwojowych do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich kreatywności;
  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o dopuszczony do użytku w szkole program wychowania przedszkolnego;
  • współpracę z pedagogiem oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów;
  • prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków;
  • indywidualizację i otoczenie opieką każdego z wychowanków i dostosowują metody i formy pracy do jego możliwości.
 1. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza analizę gotowości wszystkich dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 2. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców ze statutem.
 3. Nauczyciel stale doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną, rozwija i doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

 • 68. 1. W oddziale przedszkolnym prowadzona jest systematyczna współpraca z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego.
 1. W ramach tej współpracy nauczyciel oddziału przedszkolnego:
 • udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;
 • systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym;
 • zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
 • informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają;
 • zachęca rodziców do współdecydowania np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

 

Prawa i obowiązki rodziców oddziału przedszkolnego

 

 • 69. 1. Rodzic zobowiązany jest do:
 • przestrzegania zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego;
 • współdziałania z wychowawcą oddziału przedszkolnego w zakresie wszystkich spraw związanych funkcjonowaniem w oddziale przedszkolnym;
 • punktualnego przyprowadzania oraz odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez osoby upoważnione na piśmie zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku;
 • informowania o nieobecności dziecka – zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego.
 1. Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym;
 • wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 ustawy;
 • rzetelnej informacji dotyczącej dziecka – jego zachowania i rozwoju, oraz możliwości uzyskania dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Rozdział 11

Ceremoniał szkolny

 

 • 70. 1. Szkoła posiada sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w szkole i poza nią, podczas reprezentowania szkoły.
 1. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się postawą i w nauce. Udział uczniów w poczcie jest dobrowolny.
 2. Szkoła prowadzi stronę internetową.

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

 

 • 71. 1. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 1. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w składnicy akt zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 72. W celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i w jej otoczeniu budynek wewnątrz oraz na zewnątrz jest objęty monitoringiem wizyjnym. Zasady jego użytkowania i udostępniania zbioru danych określają odrębne przepisy i zarządzenia wydawane na ich podstawie przez dyrektora.

 

 • 73. Regulaminy, procedury oraz inne przepisy wewnątrzszkolne nie mogą być niezgodne z zapisami statutu.

 

 • 74. 1. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna, która może zasięgać przed ich uchwaleniem opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 1. Dyrektor po wprowadzeniu zmian w statucie opracowuje jego ujednolicony tekst, który jest dostępny w formie pisemnej w bibliotece i sekretariacie szkoły.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 75. 1. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. traci moc statut szkoły uchwalony dnia 29 września 2021 roku.
 1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W BOLEWICACH

 

 

Niniejszy statut zawiera:

 1. Informacje o zespole
 2. Cele i zadania zespołu
 3. Organy zespołu
 4. Organizacja pracy zespołu
 5. Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu
 6. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Informacje o zespole

 

 • 1.1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach zwany dalej „zespołem” jest jednostką organizacyjną Gminy Miedzichowo powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi, działającą na podstawie art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, zwanej dalej „ustawą”.
 1. W skład zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bolewicach, zwana dalej „szkołą”;

2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku;

 1. Siedzibą zespołu jest budynek w Bolewicach przy ulicy Sportowej 24 a.
 2. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach, 64-305 Bolewice, ul. Sportowa 24a, NIP 788-18-65-872, Regon 634496303, Tel. (61) 44 117 93.
 3. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.

 

 • 2.1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miedzichowo, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Miedzichowo.
 1. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań jednostek wymienionych w § 1 ust. 2.
 2. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 3. Jednostki oświatowe wchodzące w skład zespołu, wymienione w § 1 ust. 2 posiadają odrębne statuty.

 

Rozdział 2

Cele i zadania zespołu

 

 • 4. Zespól został powołany w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania jednostkami oświatowymi wchodzącymi w jego skład.

 

 • 5. Zadaniem zespołu jest:
 • zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu;
 • zarządzanie obiektami jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu;
 • organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej jednostek oświatowych;
 • prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy jednostek oświatowych wchodzących w jego skład;
 • organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom jednostek oświatowych równego dostępu do szkolnej biblioteki, sali gimnastycznej, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz boisk szkolnych.

 

Rozdział 3

Organy zespołu

 

 • 6. Organami zespołu są:
 • Dyrektor zespołu
 • Rada Pedagogiczna zespołu.

 

 • 7.1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym zespołu oraz jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu pełniącym funkcje zarządcze.
 1. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

1)  kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miedzichowo, którą zarządza                          

     i reprezentuje go na zewnątrz;

 • kierownika jednostki budżetowej w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
 • organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
 • dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bolewicach i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku wchodzących w skład zespołu;
 • organu nadzoru pedagogicznego dla jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu.
 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 2.
 2. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy zespołu i realizacji przypisanych mu zadań.

 

 • 8.1. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor.
 1. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki o treści: Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych .
 2. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor.
 • 9.1. Rada pedagogiczna zespołu zwana dalej „radą pedagogiczną” jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych wchodzących skład zespołu, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 1. Radę pedagogiczną tworzą: dyrektor zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej zespołu jest dyrektor.
 3. Rada pedagogiczna zespołu wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone w statutach jednostek oświatowych dla rad pedagogicznych.

Rada pedagogiczna zespołu działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołanych przez dyrektora.

Do pracy rady pedagogicznej zespołu zastosowanie mają przepisy w ustawie dotyczące organizacji pracy rad pedagogicznych.

Rada pedagogiczna zespołu uchwala „Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół               i Placówek Oświatowych w Bolewicach”.

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy zespołu

 

 • 10. 1. Organizację pracy zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący zbiorczym arkuszem organizacyjnym jednostek wchodzących w skład zespołu.

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu

 

 • 11. 1 Zespół jest pracodawcą dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do wykonywania zadań zespołu w tym do wykonywania zadań jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu.
 1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników zespołu określają statuty jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu.
 2. W zespole tworzy się stanowisko „wicedyrektora zespołu”, zwanego dalej „wicedyrektorem”.
 3. Do zadań wicedyrektora należy:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego,
 • kontrola dyscypliny pracy nauczycieli i uczniów,
 • najpóźniej do dnia 31 sierpnia sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej oraz dokonywanie w nim bieżących poprawek w trakcie roku szkolnego i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli          i uczniów,
 • opracowywanie planu dyżurów nauczycieli na bieżący rok szkolny oraz dokonywanie w nim poprawek w trakcie roku szkolnego i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli,
 • organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie ich właściwej dokumentacji, rozliczanie nauczycieli zastępujących z ich prawidłowej realizacji i zapisu w dziennikach zajęć,
 • sporządzanie bieżących wykazów (na tablicy w pokoju nauczycielskim) klas   i nauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych lub mających zajęcia poza terenem szkoły,
 • czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem i rozliczeniem wycieczek szkolnych,
 • sporządzanie miesięcznych wykazów przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych oraz innych godzin np. zrealizowanych w ramach środków unijnych,
 • kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania: dzienniki zajęć, arkusze ocen itp.,
 • kontrolowanie pracy biblioteki szkolnej, pedagoga szkolnego i logopedy,
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy zespołów rady pedagogicznej,
 • nadzorowanie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego,
 • odpowiadanie za właściwe przygotowanie uroczystości szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, uroczystości związane ze świętami państwowymi itp.,
 • odpowiadanie za organizację praktyk studenckich na terenie szkoły,
 • współpraca z samorządem uczniowskim i radą rodziców,
 • współpraca z ramienia szkoły z organizacjami harcerskimi, UKS, a także innymi osoby prawnymi prowadzącymi statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora szkoły związanych z działalnością statutową szkoły.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

 

 • 12. 1. Z dniem 30 listopada 2017 r. traci moc statut Zespołu Szkół w Bolewicach uchwalony dnia 27 sierpnia 2015 roku.
 1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

STATUT

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W BOLEWICKU

 

 

Niniejszy statut zawiera:

 1. Przepisy ogólne
 2. Zadania Schroniska
 3. Organy Schroniska
 4. Pracownicy Schroniska
 5. Organizacja Schroniska
 6. Zasady funkcjonowania Schroniska
 7. Prawa i obowiązki korzystających ze Schroniska
 8. Działalność finansowa
 9. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 • 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane dalej „Schroniskiem” jest całoroczną placówką oświatowo-wychowawczą, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U.2015 poz. 2156 z póź. zm.)                    i rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 w sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. nr 109 poz.631) oraz niniejszego statutu.
 • 2. Schronisko wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
 • 3. Organem prowadzącym Schronisko jest Gmina Miedzichowo.
 • 4. Nazwa Schroniska brzmi: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku, adres: Bolewicko 20, 64-305 Bolewice.
 • 5. Siedzibą Schroniska jest budynek Bolewicko 20.
 • 6. Schronisko używa pieczęci o następującej treści: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku, Bolewicko 20, 64-305 Bolewice NIP 7882006941 Regon 365380037  tel. 517 562 408.

 

 • 7. Na budynku Schroniska umieszcza się trójkątną tablicę o wymiarach 60cmx60cmx60cm, z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” (duże białe litery na zielonym tle).

 

Rozdział 2

Zadania Schroniska

 • 8. Celem działania Schroniska jest:
 1. Zapewnienie zakwaterowania i wypoczynku szkolnym wycieczkom krajoznawczym, młodzieży akademickiej, nauczycielom, zorganizowanym grupom turystycznym, turystom indywidualnym krajowym i zagranicznym.
 2. Udzielanie informacji turystycznej o regionie, wykazie niezbędnych numerów telefonów, informacji o rozkładach jazdy komunikacji publicznej, a także informacji o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych.
 3. Upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży szkolnej.
 4. Realizacja (w miarę możliwości) innych zadań wynikających z potrzeb zgłaszanych przez szkoły i opiekunów grup, a także innych uczestników.
 5. Stałe zapewnianie dobrego poziomu usług noclegowych, zwiększanie różnorodności  i atrakcyjności świadczonych usług.
 6. Ścisła współpraca z nauczycielami – opiekunami grup, w realizacji programu turystycznego, kulturalnego i wychowawczego.
 7. Racjonalne udostępnianie zaplecza gospodarczo – rekreacyjnego i sportowego będącego w dyspozycji schroniska.
 8. Dbanie o sprawność i modernizację bazy sportowej.
 9. Rozwijanie współpracy z placówkami oświatowymi w regionie oraz władzami lokalnymi w zakresie upowszechniania turystyki wśród młodzieży.
 10. Udostępnianie placówki na cele turystyczno – kulturalne społeczności lokalnej.

 

Rozdział 3

Organy Schroniska

 • 9. Dyrektorem Schroniska jest Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
 • 10. Prawa i obowiązki dyrektora:
 1. Kierowanie bieżącą działalnością Schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Organizowanie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z funkcjonowaniem Schroniska.
 3. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 4. Przygotowywanie budżetu Schroniska.
 5. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym.
 6. Przestrzeganie dyscypliny finansowej.
 7. Organizowanie okresowych remontów, napraw sprzętów i urządzeń.

 

Rozdział 4

Pracownicy Schroniska

 • 11. W Schronisku zatrudnia się pracownika na stanowisku referenta administracyjno – gospodarczego.
 • 12. Do obowiązków pracownika obsługi należy:
 1. Przyjmowanie zamówień na noclegi i potwierdzanie tych zamówień.
 2. Prowadzenie dokumentacji Schroniska: książki meldunkowej grup wycieczkowych i turystów indywidualnych korzystających ze schroniska.
 3. Dbanie o czystość i higienę pomieszczeń mieszkalnych, sanitariatów, boiska i otoczenia Schroniska.
 4. Opieka nad inwentarzem Schroniska i zgłaszanie dyrektorowi o jego uszkodzeniach.
 5. Ścisłe egzekwowanie przestrzegania przez turystów regulaminu Schroniska.
 6. Zaopatrywanie apteczki w leki i artykuły sanitarne.
 7. Udostępnianie gościom Schroniska informacji zawartych w statucie Schroniska, cennika usług, informacji turystycznych o walorach krajobrazowych regionu oraz innych niezbędnych informacji.
 8. Udostępnianie książki życzeń i zażaleń.
 9. Prowadzenie Kroniki Schroniska.
 10. Współpraca z dyrektorem i organem prowadzącym w zakresie funkcjonowania Schroniska.
 11. Naprawa drobnych usterek.
 12. Ustalanie wysokości odszkodowań za uszkodzenia i zniszczenia sprzętu i urządzeń Schroniska przez turystów.
 13. Przyjmowanie opłat za usługi Schroniska i prowadzenie ich ewidencji.

 

Rozdział 5

Organizacja Schroniska

 • 13.1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku jest schroniskiem całorocznym.
 1. Schronisko posiada 27 miejsc noclegowych w salach zbiorowych, kuchnię samoobsługową, świetlicę, boisko sportowe i miejsce na ognisko.
 2. Schronisko wyposażone jest w niezbędny sprzęt oraz posiada wymagane pomieszczenia określone w odrębnych przepisach.
 3. System rezerwacji miejsc noclegowych ustala dyrektor Schroniska.

 

Rozdział 6

Zasady funkcjonowania Schroniska

 • 14.1. Dzieci i młodzież przebywają w Schronisku pod opieką wychowawcy.
 1. Osoby przebywające w Schronisku mogą korzystać z pomieszczeń mieszkalnych wieloosobowych wyposażonych w łóżka, tapczaniki, koce, pościel, urządzeń sanitarno – higienicznych i samoobsługowej kuchni.
 2. Schronisko prowadzi rezerwację miejsc dla szkolnych grup wycieczkowych oraz osób indywidualnych według zasad ustalonych przez dyrektora Schroniska i określonych w regulaminie Schroniska. Pierwszeństwo przyjęcia na nocleg w Schronisku przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej. W miarę posiadanych wolnych miejsc przyjmowani są turyści indywidualni.
 3. Doba w Schronisku trwa od godziny 17.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 • 15.1. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Schroniska reguluje wewnętrzny regulamin opracowany prze dyrektora Schroniska w oparciu o obowiązujące przepisy.
 1. We wszystkich sprawach nie ujętych w statucie i regulaminie Schroniska, o których mowa w ust. 1, dotyczących toku życia w Schronisku, jak zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania praw współżycia społecznego, korzystający ze Schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań pracowników Schroniska.
 • 16. Za zaistniałe uszkodzenia przedmiotów i mienia będącego własnością Schroniska odpowiada kierownik grupy wycieczkowej lub indywidualny turysta.
 • 17. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone przez dzieci, młodzież i turystów indywidualnych do Schroniska przedmioty wartościowe i pieniądze. Za rzeczy wartościowe uznaje się rzeczy o wartości powyżej 1000,00 zł.
 • 18. Pracownik Schroniska w uzasadnionych przypadkach (np. w razie zgłoszenia się osoby będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zachowującej się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego) ma prawo odmówić przyjęcia turysty na nocleg.
 • 19. W Schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i przyjmowania innych używek.

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki korzystających ze Schroniska

 • 20. Przebywający w Schronisku mają prawo do:
 1. Bezpiecznych warunków pobytu w Schronisku, ochrony przed przemocą, do poszanowania ich godności, równości, zasad tolerancji.
 2. Korzystania z pomieszczeń Schroniska, sprzętów, urządzeń rekreacyjno – sportowych w obecności opiekuna grupy.
 3. Dostępu do informacji turystycznej regionu, a także pomocy ze strony pracownika w zakresie zadań Schroniska.
 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania przez pracownika Schroniska i innych turystów korzystających z usług Schroniska.
 • 21. Obowiązkiem przebywających w Schronisku jest:
 1. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, szanowanie przekonań i poglądów innych ludzi, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.
 2. Kulturalne zachowanie się w Schronisku i poza nim, dbanie o właściwy sposób wysławiania się, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności.
 3. Respektowanie regulaminu Schroniska, podporządkowanie się zaleceniom pracownika i zarządzeniom dyrektora Schroniska.
 4. Troska o mienie i estetyczny wygląd Schroniska, utrzymywanie czystości i porządku na terenie pomieszczeń i wokół Schroniska; w przypadku wyrządzenia szkody naprawienie jej lub pokrycie kosztów naprawy.
 5. Uiszczanie opłat za pobyt w Schronisku zgodnie z cennikiem ustalonym przez organ prowadzący Schronisko.

 

 

 

Rozdział 8

Działalność finansowa

 • 22. 1. Schronisko jest jednostką budżetową.
 1. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Schroniska zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 23. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków.
 1. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty według cennika.
 2. Wpływy z tytułu dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego odprowadzane są na rachunek budżetu gminy.
 3. Wysokość opłat ustala Rada Gminy Miedzichowo na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach złożony do 31 maja roku poprzedzającego zmianę wysokości opłat.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 24. Zmiany w statucie Schroniska dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych