Statut SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W BOLEWICKU

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

STATUT

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W BOLEWICKU

 

 

Niniejszy statut zawiera:

 1. Przepisy ogólne
 2. Zadania Schroniska
 3. Organy Schroniska
 4. Pracownicy Schroniska
 5. Organizacja Schroniska
 6. Zasady funkcjonowania Schroniska
 7. Prawa i obowiązki korzystających ze Schroniska
 8. Działalność finansowa
 9. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 • 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane dalej „Schroniskiem” jest całoroczną placówką oświatowo-wychowawczą, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U.2015 poz. 2156 z póź. zm.)                    i rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 w sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. nr 109 poz.631) oraz niniejszego statutu.
 • 2. Schronisko wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
 • 3. Organem prowadzącym Schronisko jest Gmina Miedzichowo.
 • 4. Nazwa Schroniska brzmi: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku, adres: Bolewicko 20, 64-305 Bolewice.
 • 5. Siedzibą Schroniska jest budynek Bolewicko 20.
 • 6. Schronisko używa pieczęci o następującej treści: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku, Bolewicko 20, 64-305 Bolewice NIP 7882006941 Regon 365380037  tel. 517 562 408.
 • 7. Na budynku Schroniska umieszcza się trójkątną tablicę o wymiarach 60cmx60cmx60cm, z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” (duże białe litery na zielonym tle).

 

Rozdział 2

Zadania Schroniska

 • 8. Celem działania Schroniska jest:
 1. Zapewnienie zakwaterowania i wypoczynku szkolnym wycieczkom krajoznawczym, młodzieży akademickiej, nauczycielom, zorganizowanym grupom turystycznym, turystom indywidualnym krajowym i zagranicznym.
 2. Udzielanie informacji turystycznej o regionie, wykazie niezbędnych numerów telefonów, informacji o rozkładach jazdy komunikacji publicznej, a także informacji o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych.
 3. Upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży szkolnej.
 4. Realizacja (w miarę możliwości) innych zadań wynikających z potrzeb zgłaszanych przez szkoły i opiekunów grup, a także innych uczestników.
 5. Stałe zapewnianie dobrego poziomu usług noclegowych, zwiększanie różnorodności  i atrakcyjności świadczonych usług.
 6. Ścisła współpraca z nauczycielami – opiekunami grup, w realizacji programu turystycznego, kulturalnego i wychowawczego.
 7. Racjonalne udostępnianie zaplecza gospodarczo – rekreacyjnego i sportowego będącego w dyspozycji schroniska.
 8. Dbanie o sprawność i modernizację bazy sportowej.
 9. Rozwijanie współpracy z placówkami oświatowymi w regionie oraz władzami lokalnymi w zakresie upowszechniania turystyki wśród młodzieży.
 10. Udostępnianie placówki na cele turystyczno – kulturalne społeczności lokalnej.

Rozdział 3

Organy Schroniska

 • 9. Dyrektorem Schroniska jest Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
 • 10. Prawa i obowiązki dyrektora:
 1. Kierowanie bieżącą działalnością Schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Organizowanie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z funkcjonowaniem Schroniska.
 3. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 4. Przygotowywanie budżetu Schroniska.
 5. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym.
 6. Przestrzeganie dyscypliny finansowej.
 7. Organizowanie okresowych remontów, napraw sprzętów i urządzeń.

Rozdział 4

Pracownicy Schroniska

 • 11. W Schronisku zatrudnia się pracownika na stanowisku referenta administracyjno – gospodarczego.
 • 12. Do obowiązków pracownika obsługi należy:
 1. Przyjmowanie zamówień na noclegi i potwierdzanie tych zamówień.
 2. Prowadzenie dokumentacji Schroniska: książki meldunkowej grup wycieczkowych i turystów indywidualnych korzystających ze schroniska.
 3. Dbanie o czystość i higienę pomieszczeń mieszkalnych, sanitariatów, boiska i otoczenia Schroniska.
 4. Opieka nad inwentarzem Schroniska i zgłaszanie dyrektorowi o jego uszkodzeniach.
 5. Ścisłe egzekwowanie przestrzegania przez turystów regulaminu Schroniska.
 6. Zaopatrywanie apteczki w leki i artykuły sanitarne.
 7. Udostępnianie gościom Schroniska informacji zawartych w statucie Schroniska, cennika usług, informacji turystycznych o walorach krajobrazowych regionu oraz innych niezbędnych informacji.
 8. Udostępnianie książki życzeń i zażaleń.
 9. Prowadzenie Kroniki Schroniska.
 10. Współpraca z dyrektorem i organem prowadzącym w zakresie funkcjonowania Schroniska.
 11. Naprawa drobnych usterek.
 12. Ustalanie wysokości odszkodowań za uszkodzenia i zniszczenia sprzętu i urządzeń Schroniska przez turystów.
 13. Przyjmowanie opłat za usługi Schroniska i prowadzenie ich ewidencji.

Rozdział 5

Organizacja Schroniska

 • 13.1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku jest schroniskiem całorocznym.
 1. Schronisko posiada 27 miejsc noclegowych w salach zbiorowych, kuchnię samoobsługową, świetlicę, boisko sportowe i miejsce na ognisko.
 2. Schronisko wyposażone jest w niezbędny sprzęt oraz posiada wymagane pomieszczenia określone w odrębnych przepisach.
 3. System rezerwacji miejsc noclegowych ustala dyrektor Schroniska.

 

Rozdział 6

Zasady funkcjonowania Schroniska

 • 14.1. Dzieci i młodzież przebywają w Schronisku pod opieką wychowawcy.
 1. Osoby przebywające w Schronisku mogą korzystać z pomieszczeń mieszkalnych wieloosobowych wyposażonych w łóżka, tapczaniki, koce, pościel, urządzeń sanitarno – higienicznych i samoobsługowej kuchni.
 2. Schronisko prowadzi rezerwację miejsc dla szkolnych grup wycieczkowych oraz osób indywidualnych według zasad ustalonych przez dyrektora Schroniska i określonych w regulaminie Schroniska. Pierwszeństwo przyjęcia na nocleg w Schronisku przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej. W miarę posiadanych wolnych miejsc przyjmowani są turyści indywidualni.
 3. Doba w Schronisku trwa od godziny 17.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 • 15.1. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Schroniska reguluje wewnętrzny regulamin opracowany prze dyrektora Schroniska w oparciu o obowiązujące przepisy.
 1. We wszystkich sprawach nie ujętych w statucie i regulaminie Schroniska, o których mowa w ust. 1, dotyczących toku życia w Schronisku, jak zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania praw współżycia społecznego, korzystający ze Schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań pracowników Schroniska.
 • 16. Za zaistniałe uszkodzenia przedmiotów i mienia będącego własnością Schroniska odpowiada kierownik grupy wycieczkowej lub indywidualny turysta.
 • 17. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone przez dzieci, młodzież i turystów indywidualnych do Schroniska przedmioty wartościowe i pieniądze. Za rzeczy wartościowe uznaje się rzeczy o wartości powyżej 1000,00 zł.
 • 18. Pracownik Schroniska w uzasadnionych przypadkach (np. w razie zgłoszenia się osoby będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zachowującej się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego) ma prawo odmówić przyjęcia turysty na nocleg.
 • 19. W Schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i przyjmowania innych używek.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki korzystających ze Schroniska

 • 20. Przebywający w Schronisku mają prawo do:
 1. Bezpiecznych warunków pobytu w Schronisku, ochrony przed przemocą, do poszanowania ich godności, równości, zasad tolerancji.
 2. Korzystania z pomieszczeń Schroniska, sprzętów, urządzeń rekreacyjno – sportowych w obecności opiekuna grupy.
 3. Dostępu do informacji turystycznej regionu, a także pomocy ze strony pracownika w zakresie zadań Schroniska.
 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania przez pracownika Schroniska i innych turystów korzystających z usług Schroniska.
 • 21. Obowiązkiem przebywających w Schronisku jest:
 1. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, szanowanie przekonań i poglądów innych ludzi, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.
 2. Kulturalne zachowanie się w Schronisku i poza nim, dbanie o właściwy sposób wysławiania się, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności.
 3. Respektowanie regulaminu Schroniska, podporządkowanie się zaleceniom pracownika i zarządzeniom dyrektora Schroniska.
 4. Troska o mienie i estetyczny wygląd Schroniska, utrzymywanie czystości i porządku na terenie pomieszczeń i wokół Schroniska; w przypadku wyrządzenia szkody naprawienie jej lub pokrycie kosztów naprawy.
 5. Uiszczanie opłat za pobyt w Schronisku zgodnie z cennikiem ustalonym przez organ prowadzący Schronisko.

Rozdział 8

Działalność finansowa

 • 22. 1. Schronisko jest jednostką budżetową.
 1. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Schroniska zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 23. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków.
 1. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty według cennika.
 2. Wpływy z tytułu dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego odprowadzane są na rachunek budżetu gminy.
 3. Wysokość opłat ustala Rada Gminy Miedzichowo na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach złożony do 31 maja roku poprzedzającego zmianę wysokości opłat.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 • 24. Zmiany w statucie Schroniska dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
Kategorie: Statut Schroniska