Statut Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W BOLEWICACH

 

 

Niniejszy statut zawiera:

 1. Informacje o zespole
 2. Cele i zadania zespołu
 3. Organy zespołu
 4. Organizacja pracy zespołu
 5. Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu
 6. Postanowienia końcowe

Rozdział 1

Informacje o zespole

 • 1.1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach zwany dalej „zespołem” jest jednostką organizacyjną Gminy Miedzichowo powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi, działającą na podstawie art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, zwanej dalej „ustawą”.
 1. W skład zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bolewicach, zwana dalej „szkołą”;

2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku;

 1. Siedzibą zespołu jest budynek w Bolewicach przy ulicy Sportowej 24 a.
 2. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach, 64-305 Bolewice, ul. Sportowa 24a, NIP 788-18-65-872, Regon 634496303, Tel. (61) 44 117 93.
 3. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.
 • 2.1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miedzichowo, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Miedzichowo.
 1. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań jednostek wymienionych w § 1 ust. 2.
 2. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 3. Jednostki oświatowe wchodzące w skład zespołu, wymienione w § 1 ust. 2 posiadają odrębne statuty.

 

Rozdział 2

Cele i zadania zespołu

 

 

 

 

          4. Zespól został powołany w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania jednostkami oświatowymi wchodzącymi w jego skład.

          5. Zadaniem zespołu jest:

 • zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu;
 • zarządzanie obiektami jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu;
 • organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej jednostek oświatowych;
 • prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy jednostek oświatowych wchodzących w jego skład;
 • organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom jednostek oświatowych równego dostępu do szkolnej biblioteki, sali gimnastycznej, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz boisk szkolnych.

Rozdział 3

Organy zespołu

 

 • 6. Organami zespołu są:
 • Dyrektor zespołu
 • Rada Pedagogiczna zespołu.

 

 • 7.1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym zespołu oraz jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu pełniącym funkcje zarządcze.
 1. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

1)  kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miedzichowo, którą zarządza

i reprezentuje go na zewnątrz;

 • kierownika jednostki budżetowej w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
 • organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
 • dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bolewicach i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku wchodzących w skład zespołu;
 • organu nadzoru pedagogicznego dla jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu.
 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 2.
 2. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy zespołu i realizacji przypisanych mu zadań.

 

 • 8.1. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor.
 1. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki o treści: Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych .
 2. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor.
 • 9.1. Rada pedagogiczna zespołu zwana dalej „radą pedagogiczną” jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych wchodzących skład zespołu, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 1. Radę pedagogiczną tworzą: dyrektor zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej zespołu jest dyrektor.
 3. Rada pedagogiczna zespołu wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone w statutach jednostek oświatowych dla rad pedagogicznych.

Rada pedagogiczna zespołu działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołanych przez dyrektora.

Do pracy rady pedagogicznej zespołu zastosowanie mają przepisy w ustawie dotyczące organizacji pracy rad pedagogicznych.

Rada pedagogiczna zespołu uchwala „Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół               i Placówek Oświatowych w Bolewicach”.

 Rozdział 4

Organizacja pracy zespołu

 

 • 10. 1. Organizację pracy zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący zbiorczym arkuszem organizacyjnym jednostek wchodzących w skład zespołu.

 

Rozdział 5

Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu

 

 • 11. 1 Zespół jest pracodawcą dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do wykonywania zadań zespołu w tym do wykonywania zadań jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu.
 1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników zespołu określają statuty jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu.
 2. W zespole tworzy się stanowisko „wicedyrektora zespołu”, zwanego dalej „wicedyrektorem”.
 3. Do zadań wicedyrektora należy:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego,
 • kontrola dyscypliny pracy nauczycieli i uczniów,
 • najpóźniej do dnia 31 sierpnia sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej oraz dokonywanie w nim bieżących poprawek w trakcie roku szkolnego i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli          i uczniów,
 • opracowywanie planu dyżurów nauczycieli na bieżący rok szkolny oraz dokonywanie w nim poprawek w trakcie roku szkolnego i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli,
 • organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie ich właściwej dokumentacji, rozliczanie nauczycieli zastępujących z ich prawidłowej realizacji i zapisu w dziennikach zajęć,
 • sporządzanie bieżących wykazów (na tablicy w pokoju nauczycielskim) klas   i nauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych lub mających zajęcia poza terenem szkoły,
 • czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem i rozliczeniem wycieczek szkolnych,
 • sporządzanie miesięcznych wykazów przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych oraz innych godzin np. zrealizowanych w ramach środków unijnych,
 • kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania: dzienniki zajęć, arkusze ocen itp.,
 • kontrolowanie pracy biblioteki szkolnej, pedagoga szkolnego i logopedy,
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy zespołów rady pedagogicznej,
 • nadzorowanie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego,
 • odpowiadanie za właściwe przygotowanie uroczystości szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, uroczystości związane ze świętami państwowymi itp.,
 • odpowiadanie za organizację praktyk studenckich na terenie szkoły,
 • współpraca z samorządem uczniowskim i radą rodziców,
 • współpraca z ramienia szkoły z organizacjami harcerskimi, UKS, a także innymi osoby prawnymi prowadzącymi statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora szkoły związanych z działalnością statutową szkoły.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

 

 • 12. 1. Z dniem 30 listopada 2017 r. traci moc statut Zespołu Szkół w Bolewicach uchwalony dnia 27 sierpnia 2015 roku.
 1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

Kategorie: Statut szkoły